Βιέννη: Σημαία του Ισραήλ ύψωσε στην καγκελαρία ο Σεμπάστιαν Κουρτς

Σε μια προ­κλη­τι­κή ενέρ­γεια προ­χώ­ρη­σε σή­με­ρα η Αυ­στρια­κή κυ­βέρ­νη­ση, παίρ­νο­ντας ανοι­χτά το μέρος των φο­νιά­δων του Πα­λαι­στι­νια­κού λαού.

Στην κο­ρυ­φή του κτι­ρί­ου της κα­γκε­λα­ρί­ας στη Βιέν­νη αναρ­τή­θη­κε η ση­μαία του Ισ­ρα­ήλ, ενώ ο Αυ­στρια­κός κα­γκε­λά­ριος Σε­μπά­στιαν Κουρτς έκανε δή­λω­ση στή­ρι­ξης των Ισ­ραη­λι­νών.

«Σή­με­ρα η ση­μαία του Ισ­ρα­ήλ αναρ­τή­θη­κε στην κο­ρυ­φή της Κα­γκε­λα­ρί­ας ως έν­δει­ξη αλ­λη­λεγ­γύ­ης με το Ισ­ρα­ήλ. Οι τρο­μο­κρα­τι­κές επι­θέ­σεις ενά­ντια στο Ισ­ρα­ήλ πρέ­πει να κα­τα­δι­κα­στούν με τον ισχυ­ρό­τε­ρο τρόπο. Στε­κό­μα­στε δίπλα στο Ισ­ρα­ήλ», έγρα­ψε ο Κουρτς σε ανάρ­τη­σή του που δη­μο­σιεύ­θη­κε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης.

πηγή: atexnos.gr

 

Print Friendly, PDF & Email