ΠΟΥ: Οι αγώνες του Euro ενδέχεται να αποτελέσουν “εστίες υπερμετάδοσης” – Επίθεση Γερμανίας στην UEFA

Οι πό­λεις όπου φι­λο­ξε­νού­νται οι τε­λευ­ταί­οι αγώ­νες του Ευ­ρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος Πο­δο­σφαί­ρου θα πρέ­πει να φρο­ντί­σουν να πα­ρα­κο­λου­θή­σουν πιο προ­σε­κτι­κά την κυ­κλο­φο­ρία των θε­α­τών, ακόμη και πριν την άφιξή τους στα στά­δια αλλά και μετά, προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθεί η εξά­πλω­ση της covid-19, συ­νέ­στη­σε σή­με­ρα ο Πα­γκό­σμιος Ορ­γα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ).

«Πρέ­πει να κοι­τά­ξου­με πέρα από τα ίδια τα στά­δια», υπο­γράμ­μι­σε στη διάρ­κεια συ­νέ­ντευ­ξης Τύπου η Κά­θριν Σμόλ­γουντ, αξιω­μα­τού­χος του ΠΟΥ Ευ­ρώ­πης όταν ρω­τή­θη­κε σχε­τι­κά με τις συ­στά­σεις του ορ­γα­νι­σμού μπρο­στά στην άνοδο των κρου­σμά­των του κο­ρο­νοϊ­ού στο Λον­δί­νο και την Αγία Πε­τρού­πο­λη.

Η βρε­τα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα ανα­μέ­νε­ται να φι­λο­ξε­νή­σει τους ημι­τε­λι­κούς και τους τε­λι­κούς του Euro την επό­με­νη εβδο­μά­δα, ενώ στην Αγία Πε­τρού­πο­λη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί αύριο Πα­ρα­σκευή ο προη­μι­τε­λι­κός αγώ­νας με­τα­ξύ της Ελ­βε­τί­ας και της Ισπα­νί­ας.

Όταν ρω­τή­θη­κε αν το Euro μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει «εστία υπερ­με­τά­δο­σης» της covid-19, ο διευ­θυ­ντής του ΠΟΥ για την Ευ­ρώ­πη Χανς Κλού­γκε απά­ντη­σε: «Ελ­πί­ζω όχι, όμως δεν μπορώ να το απο­κλεί­σω».

Πολ­λές εκα­το­ντά­δες κρού­σμα­τα covid-19 εντο­πί­στη­καν σε θε­α­τές των αγώ­νων του Euro –κυ­ρί­ως Σκο­τσέ­ζους που επέ­στρε­ψαν από το Λον­δί­νο, Φιν­λαν­δούς που επέ­στρε­ψαν από την Αγία Πε­τρού­πο­λη, αλλά και θε­α­τές στο στά­διο της Κο­πεγ­χά­γης—που απο­δεί­χθη­κε ότι μο­λύν­θη­καν από το ιδιαί­τε­ρα με­τα­δο­τι­κό πα­ραλ­λαγ­μέ­νο στέ­λε­χος Δέλτα.

Σχε­δόν 2.000 άν­θρω­ποι που ζουν στη Σκο­τία πα­ρα­κο­λού­θη­σαν αγώ­νες του Euro ενώ ήταν φο­ρείς του κο­ρο­νοϊ­ού, πολ­λοί εκ των οποί­ων ήταν πα­ρό­ντες στον αγώνα ενα­ντί­ον της Αγ­γλί­ας που έγινε στο Λον­δί­νο στις 18 Ιου­νί­ου, ανα­κοί­νω­σαν χθες Τε­τάρ­τη οι αρχές της Σκο­τί­ας.

«Αυτό που πρέ­πει να δούμε γύρω από τα στά­δια είναι πώς οι άν­θρω­ποι φτά­νουν εκεί, με­τα­κι­νού­νται με κον­βόι γε­μά­των λε­ω­φο­ρεί­ων ή εφαρ­μό­ζουν μέτρα ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας;», υπο­γράμ­μι­σε η Σμόλ­γουντ.

Ο ΠΟΥ Ευ­ρώ­πης ζή­τη­σε επί­σης να ελεγ­χθεί τι μπο­ρεί να κά­νουν «οι θε­α­τές όταν φεύ­γουν από τα γή­πε­δα, πη­γαί­νουν σε πο­λυ­σύ­χνα­στα μπαρ ή παμπ;», πρό­σθε­σε.

Εξάλ­λου ο ΠΟΥ ζή­τη­σε να υπάρ­ξει εγρή­γορ­ση σε όλα τα με­γά­λα γε­γο­νό­τα που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­να για το κα­λο­καί­ρι.

«Αυτό που γνω­ρί­ζου­με είναι ότι σε μια κα­τά­στα­ση ανό­δου των κρου­σμά­των, οι με­γά­λες συ­γκε­ντρώ­σεις μπο­ρούν να παί­ξουν τον ρόλο του πολ­λα­πλα­σια­στή σε ό,τι αφορά τη με­τά­δο­ση», κα­τέ­λη­ξε η Σμόλ­γουντ.

Η άνο­δος των κρου­σμά­των covid-19 έχει προ­κα­λέ­σει ανη­συ­χία για ένα νέο κύμα μο­λύν­σε­ων στην Ευ­ρώ­πη το φθι­νό­πω­ρο, αν δεν εμ­βο­λια­στούν οι πο­λί­τες.

«Η ανη­συ­χία για μια έξαρ­ση το φθι­νό­πω­ρο υπάρ­χει, αλλά αυτό που βλέ­που­με τώρα είναι ότι ίσως έρθει νω­ρί­τε­ρα», τό­νι­σε η ίδια.

Ο Γερ­μα­νός υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Χορστ Ζέ­ε­χο­φερ επι­τέ­θη­κε στην UEFA την Πέμ­πτη χα­ρα­κτη­ρί­ζο­ντας την από­φα­σή της για αυ­ξη­μέ­νη πα­ρου­σία θε­α­τών στις κερ­κί­δες των γη­πέ­δων του Euro «εντε­λώς ανεύ­θυ­νη», την ώρα που επε­κτεί­νε­ται η με­τάλ­λα­ξη Δέλτα του κο­ρω­νοϊ­ού στην Ευ­ρώ­πη.

Ο κ. Ζέ­ε­χο­φερ κα­τη­γό­ρη­σε μά­λι­στα την ευ­ρω­παϊ­κή συ­νο­μο­σπον­δία πο­δο­σφαί­ρου ότι φαί­νε­ται να κυ­ριαρ­χεί­ται από εμπο­ρι­κές προ­τε­ραιό­τη­τες, που όπως τό­νι­σε δεν πρέ­πει να μπαί­νουν πάνω από τα ζη­τή­μα­τα υγεί­ας.

Πρό­σθε­σε ότι είναι ανα­πό­φευ­κτο ένας αγώ­νας με 60.000 θε­α­τές – όσους δη­λα­δή πρό­κει­ται να επι­τρέ­ψει η UEFA να μπουν στο Γου­έ­μπλεϊ για τους ημι­τε­λι­κούς και τον τε­λι­κό – να σκορ­πί­σει τον κο­ρω­νο­ϊό, δε­δο­μέ­νης και της ιν­δι­κής πα­ραλ­λα­γής του.

Οι δη­λώ­σεις του κ. Ζέ­ε­χο­φερ έγι­ναν σε συ­νέ­ντευ­ξη Τύπου την Πέμ­πτη, κι ενώ το Μό­να­χο πρό­κει­ται την Πα­ρα­σκευή να φι­λο­ξε­νή­σει ίσως τον πλέον ση­μα­ντι­κό προη­μι­τε­λι­κό της διορ­γά­νω­σης, αυτόν με­τα­ξύ Βελ­γί­ου και Ιτα­λί­ας.

Τα σχό­λια του Γερ­μα­νού υπουρ­γού έρ­χο­νται δύο ημέ­ρες μετά τον απο­κλει­σμό της εθνι­κής Γερ­μα­νί­ας από τη διορ­γά­νω­ση, κι ενώ είχε γίνει γνω­στό εδώ και πολύ καιρό ότι θα επι­τρα­πούν πάνω από 60.000 θε­α­τές στο Γου­έ­μπλεϊ για τα τε­λι­κά του Euro.

Πριν τον αγώνα με την Αγ­γλία την Τρίτη, που πα­ρα­κο­λού­θη­σαν 45.000 φί­λα­θλοι, είχε ζη­τή­σει από τη βρε­τα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση, τη φορά εκεί­νη, να μειω­θεί ο κό­σμος στις κερ­κί­δες του λον­δρέ­ζι­κου γη­πέ­δου.

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email