Νέο σώμα ΑΔΙΑΦΘΟΡΩΝ συγκροτείται στο υπ. Οικονομικών!

Την ίδρυση νέου σώματος αδιάφθορων, το οποίο θα ελέγχει τους υπαλλήλους ολόκληρου του Οργανισμού του υπουργείου Οικονομικών, συγκροτείται με απόφαση του ΥΠΟΙΚ, Χρήστου Σταϊκούρα.

Πρόκειται για την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, στις αρμοδιότητες της οποίας είναι και ο εντοπισμός κρουσμάτων απάτης και διαφθοράς μέσα στο υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τον Κανονισμό της λειτουργίας της.

Η Μ.Ε.Ε., είναι ελεγκτική – συμβουλευτική αυτοτελής υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό, η οποία έχει ως απώτερο σκοπό να συνεισφέρει στην εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου, καθώς και στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, ενεργώντας πάντα προς χάρη του δημοσίου συμφέροντος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Έργο του Τμήματος Α’ της Μ.Ε.Ε. είναι η διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων (διαβεβαιωτικές δραστηριότητες) και η παροχή συμβουλευτικών έργων (συμβουλευτικές δραστηριότητες) κατόπιν έγκρισης του Υπουργού, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι μία ανεξάρτητη και αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, η οποία ασκείται από τη Μ.Ε.Ε. Στοχεύει να συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (internal control) και της διακυβέρνησης.

Στόχος της Μονάδας, θα είναι η απάτη (Fraud) και η διαφθορά (Corruption), δηλαδή όπως εξηγείται στον Κανονισμό, οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων ή υπηρεσία/υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα ή φορείς, που χαρακτηρίζεται από δόλο, απόκρυψη ή κατάχρηση εμπιστοσύνης, σκόπιμη αλλοίωση των πραγματικών δεδομένων και/η σημαντικών πληροφοριών, με σκοπό την απόκτηση αθέμιτων ή παράνομων οικονομικών οφελών, χρημάτων, περιουσιακών στοιχείων ή παροχής υπηρεσιών, την αποφυγή πληρωμής ή την άρνηση παροχής υπηρεσίας ή τη διασφάλιση ατομικού ή επιχειρηματικού πλεονεκτήματος.

Μάλιστα, διευκρινίζει ότι η απάτη και η διαφθορά, μπορεί να είναι εσωτερική, π.χ. να προέρχεται από το εσωτερικό του Υπουργείου ή εξωτερική, π.χ. να αναμειγνύονται τρίτα πρόσωπα.

Σε περίπτωση εντοπισμού ενδείξεων απάτης κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου, η διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, δεν διενεργείται από τους εσωτερικούς ελεγκτές στο πλαίσιο του εν λόγω ελεγκτικού τους έργου.

Στην περίπτωση αυτή, οι εσωτερικοί ελεγκτές θέτουν υπόψη του Υπουργού και του Προϊσταμένου της Μ.Ε.Ε. τα στοιχεία περί απάτης που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, προκειμένου να αναληφθούν οι ενέργειες από τα αρμόδια όργανα που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό.

Ο Προϊστάμενος της Μ.Ε.Ε., όσον αφορά στη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου:

• Μεριμνά, ώστε να ανατίθενται στους εσωτερικού ελεγκτές έργα, με τρόπο που να αποφεύγονται πιθανές ή πραγματικές συγκρούσεις συμφερόντων. Ιδιαίτερα, δεν ανατίθενται υπηρεσίες διαβεβαιωτικών δραστηριοτήτων, για τις οποίες ήταν υπεύθυνοι στο παρελθόν, πριν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την άσκηση αυτών. Δεν αποκλείεται, όμως, η ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών επί των ανωτέρω δραστηριοτήτων.
• Αποδέχεται αιτιολογημένο αίτημα εξαίρεσης από το ανατιθέμενο έργο, που υποβάλλεται εγγράφως, από εσωτερικό ελεγκτή της Μ.Ε.Ε., λόγω πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων.
• Μεριμνά για την περιοδική εναλλαγή του είδους των έργων που ανατίθενται στους εσωτερικούς ελεγκτές.

Επίσης, ο Κανονισμός προβλέπει, πως ο εσωτερικός έλεγχος ανατίθεται, κατά κύριο λόγο σε δύο εσωτερικούς ελεγκτές. Ένα μέλος της ομάδας ελέγχου ορίζεται ως Συντονιστής, και κατά προτεραιότητα προερχόμενος από κλάδο Οικονομικών Επιθεωρητών.

Σε περιορισμένης έκτασης ελέγχους ή λόγω στενότητας προσωπικού της Μ.Ε.Ε δύναται να οριστεί με εντολή ένας εσωτερικός ελεγκτής για την διενέργεια του ελέγχου.

Οι Ελεγκτές επιλέγονται με βασικά κριτήρια την εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και τη γνώση του ελεγχόμενου συστήματος, ενώ, όποτε είναι απαραίτητο, μπορεί να ορίζεται εμπειρογνώμονας.

Κακούρης Παναγιώτης

πηγή: sofokleousin.gr

Print Friendly, PDF & Email