Πρωτοφανής υποκρισία στην Νορβηγία. Αντλούν το πετρέλαιο με πράσινη ενέργεια και ταυτόχρονα κάνουν γεωτρήσεις στην Αρκτική

Όλη η προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα ήταν εβδο­μά­δα δια­μαρ­τυ­ρί­ας από ακτι­βι­στές με μπλο­κά­ρι­σμα των πε­τρε­λαιο­φό­ρων που φόρ­τω­ναν πε­τρέ­λαιο, με οδο­φράγ­μα­τα με τα σώ­μα­τά τους για να μην πε­ρά­σουν τα βυ­τεία, με ένα μικρό σκά­φος που εμπό­δι­ζε την πρό­σβα­ση στην πλατ­φόρ­μα πε­τρε­λαί­ου και συ­γκέ­ντρω­ση έξω από τα γρα­φεία της κρα­τι­κής επι­χεί­ρη­σης πε­τρε­λαί­ου της Νορ­βη­γί­ας.

Το απο­τέ­λε­σμα: 129 συλ­λή­ψεις και πρό­στι­μα που φτά­νουν τις 210 χι­λιά­δες ευρώ.

Η κρα­τι­κή επι­χεί­ρη­ση υδρο­γο­ναν­θρά­κων Equinor πρώην Statoil ξε­κί­νη­σε το 2020 την άντλη­ση πε­τρε­λαί­ου σε και­νούρ­για πε­ριο­χή εξό­ρυ­ξης, την με­γα­λύ­τε­ρη της Ευ­ρώ­πης, που θα αντλεί πε­τρέ­λαιο για τα επό­με­να 50 χρό­νια.

Είναι η με­γα­λύ­τε­ρη εται­ρεία εξό­ρυ­ξης πε­τρε­λαί­ου και αε­ρί­ου της Σκαν­δι­να­βί­ας με τζίρο 72 δις ευρώ τον χρόνο. Κατά 67% είναι κρα­τι­κή και το υπό­λοι­πο κα­τέ­χουν ιδιώ­τες.

Η εξό­ρυ­ξη έρ­χε­ται σε σύ­γκρου­ση με τις εξαγ­γε­λί­ες και τους στό­χους της Νορ­βη­γι­κής κυ­βέρ­νη­σης που όπως φαί­νε­ται είναι μόνο στα χαρ­τιά παρά τις υπο­γρα­φές που έβαλε το 2015 στην συμ­φω­νία στο Πα­ρί­σι.

Το νέο κλι­μα­τι­κό πλάνο πε­ρι­λαμ­βά­νει τον στόχο να γίνει η Νορ­βη­γία “ου­δέ­τε­ρη” στην πα­ρα­γω­γή διο­ξει­δί­ου του άν­θρα­κα το 2030.

Αυτό θα επι­τευ­χθεί με την επι­βο­λή του ακρι­βό­τε­ρου φόρου στον κόσμο για πα­ρα­γω­γή διο­ξει­δί­ου του άν­θρα­κα σε ιδιώ­τες και επι­χει­ρή­σεις, όπως και με την προ­ώ­θη­ση πώ­λη­σης όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρων ηλε­κτρι­κών αυ­το­κι­νή­των και την με­γα­λύ­τε­ρη χρήση «πρά­σι­νης» ενέρ­γειας στα Μέσα Μα­ζι­κής Με­τα­φο­ράς.

Μόνο που η πα­ρα­γω­γή διο­ξει­δί­ου του άν­θρα­κα με­τρά­ται μόνο μέσα στα σύ­νο­ρα της Νορ­βη­γί­ας. Έτσι το 2017 η ρύ­παν­ση ήταν μέσα στην Νορ­βη­γία 53 εκα­τομ­μύ­ρια τόνοι και η ρύ­παν­ση από την χρήση του πε­τρε­λαί­ου και αε­ρί­ου που εξή­χθη ήταν 470 εκα­τομ­μύ­ρια τόνοι. Στέλ­νει την ρύ­παν­ση σε άλλες χώρες με άλλα λόγια.

Τον Δε­κέμ­βριο του 2020 απαλ­λά­χθη­κε το Νορ­βη­γι­κό κρά­τος από τις κα­τη­γο­ρί­ες για γε­ω­τρή­σεις πε­τρε­λαί­ου στην Αρ­κτι­κή σε προ­στα­τευό­με­νη πε­ριο­χή μετά από μή­νυ­ση που έκανε η Greenpeace και η ορ­γά­νω­ση Natur og Ungdom το 2016. Και οι γε­ω­τρή­σεις συ­νε­χί­ζο­νται..

Μια από τις εται­ρεί­ες που συμ­με­τέ­χει στην εξό­ρυ­ξη πε­τρε­λαί­ου στην Αρ­κτι­κή είναι η Σου­η­δι­κή Lundin Energy, γνω­στή για την σκαν­δα­λώ­δη δρα­στη­ριό­τη­τα της στην Αφρι­κή, που πήρε από 3 Σου­η­δι­κές τρά­πε­ζες και μια Δα­νέ­ζι­κη δά­νεια 1 δις ευρώ για την δράση της. Οι ίδιες οι 4 τρά­πε­ζες έχουν μέχρι στιγ­μής επεν­δύ­σει 9,7 δις ευρώ για την εξό­ρυ­ξη πε­τρε­λαί­ου από την Αρ­κτι­κή.

Η εται­ρεία Equinor αντλεί πε­τρέ­λαιο χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ρεύμα που πα­ρά­γε­ται από αιο­λι­κή ενέρ­γεια και έχει «στο­λί­σει» τις πλατ­φόρ­μες με φω­το­βολ­ται­κά και γιαυ­τό απο­κα­λεί τον εαυτό της “κα­θα­ρή” επι­χεί­ρη­ση.

Μόνο που δεν είναι η άντλη­ση που προ­κα­λεί ρύ­παν­ση αλλά η καύση του πε­τρε­λαί­ου στην βιο­μη­χα­νι­κή πα­ρα­γω­γή.

Έτσι χρυ­σώ­νε­ται το χάπι και η Νορ­βη­γία απρό­σκο­πτα θα συ­νε­χί­σει την εκ­με­τάλ­λευ­ση της Αρ­κτι­κής και ταυ­τό­χρο­να θα απο­κα­λεί­ται χώρα που προ­στα­τεύ­ει το πε­ρι­βάλ­λον.

Και όπως είπε ένας από τους δια­μαρ­τυ­ρό­με­νους: οι εται­ρεί­ες που κα­τα­στρέ­φουν το πε­ρι­βάλ­λον αθω­ώ­νο­νται και συλ­λαμ­βά­νουν εμάς που θέ­λου­με να σώ­σου­με το πε­ρι­βάλ­λον.

Αυτή είναι η υπο­κρι­σία του κα­πι­τα­λι­σμού. Μέσα από τις δια­κη­ρύ­ξεις για πρά­σι­νες και κα­θα­ρές πηγές ενέρ­γειας πρώτο κρι­τή­ριο είναι πάντα η κερ­δο­φο­ρία με όλα τα μέσα.

Πάνος Αλε­πλιώ­της

πηγή: atexnos.gr

 

Print Friendly, PDF & Email