Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα ύψους 81.000 ευρώ σε εισηγμένες και χρηματιστηριακές εταιρείες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίασή αποφάσισε την επιβολή προστίμων ύψους 81.000 ευρώ σε εισηγμένες και χρηματιστηριακές εταιρείες για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αντικείμενο τις γνωστοποιήσεις προς τους ιδιώτες πελάτες για τα κόστη και τις συναφείς επιβαρύνσεις αποφάσισε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 32.000 ευρώ για διάφορες ελλείψεις στην απεικόνιση επιμέρους θεμάτων, ως εξής:

– Πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000 ευρώ στην EΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

– Πρόστιμο 10.000 ευρώ στην «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ»

– Πρόστιμο 4.000 ευρώ σε έκαστη εκ των «OPTIMA BANK A.E» , «ΕΛΛΑΣΦΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «EUROBANK A.E».

Επίσης, αποφάσισε:

– Την επιβολή προστίμου 15.000 ευρώ στην «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», λόγω μείωσης του κεφαλαίου της χωρίς την λήψη σχετικής άδειας της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς .

-Την επιβολή προστίμου 25.000 ευρώ στην «ATTICA BANK », λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30.09.2020.

-Την επιβολή προστίμου ύψους 4.000 ευρώ στην εταιρεία «ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε.» , λόγω μη δημοσιοποίησης και υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της για τη χρήση 1.1.2022-31.12.2022.

-Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., λόγω μη σύμμορφης, με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36, κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της για τη χρήση που έληξε 31.12.2020.

-Την επιβολή προστίμου συνολικού 2.000 ευρώ στην εταιρεία «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» , λόγω καθυστερημένης δημοσιοποίησης και υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της για τη χρήση 1.1.2021-31.12.2021 και της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της για την περίοδο 1.1.2022-30.6.2022.

Print Friendly, PDF & Email