Εμβολιασμένοι ο Χίτλερ και ο Μίκυ Μάους

Όσο δυ­σκο­λό­τε­ρη γί­νε­ται η ζωή για ανεμ­βο­λί­α­στους τόσο αυ­ξά­νο­νται τα κί­νη­τρα έκ­δο­σης πλα­στού πι­στο­ποι­η­τι­κού. Η δια­δι­κα­σία θε­ω­ρεί­ται παι­χνι­δά­κι. Ακόμα και σή­με­ρα.

Τους τε­λευ­ταί­ους μήνες ευ­ρω­παϊ­κές διω­κτι­κές αρχές έχουν εξαρ­θρώ­σει πλή­θος δί­κτυα πλα­στο­γρά­φη­σης πι­στο­ποι­η­τι­κών εμ­βο­λια­σμού, τα οποία απο­δει­κνύ­ουν ότι ο ιδιο­κτή­της τους έχει αναρ­ρώ­σει, εμ­βο­λια­στεί ή έχει βρε­θεί αρ­νη­τι­κός σε τεστ. Ακόμα και σή­με­ρα ωστό­σο είναι παι­χνι­δά­κι να προ­μη­θευ­θεί κά­ποιος ένα πι­στο­ποι­η­τι­κό χωρίς να μπει στον κόπο να εμ­βο­λια­στεί. Οι αστυ­νο­μι­κές αρχές κα­τα­γρά­φουν πά­ντως αύ­ξη­ση των κα­τα­σχε­μέ­νων πα­ρά­νο­μων πι­στο­ποι­η­τι­κών.

Τον πε­ρα­σμέ­νο μήνα πλα­στά πι­στο­ποι­η­τι­κά εμ­βο­λια­σμού έκα­ναν πρω­το­σέ­λι­δα στην Ευ­ρώ­πη, μιας και εκ­δό­θη­καν για τον Αδόλ­φο Χί­τλερ, ο οποί­ος πα­ρε­μπι­πτό­ντως ήταν γεν­νη­μέ­νος την 1η Ια­νουα­ρί­ου 1990, τον Μπομπ Σφουγ­γα­ρά­κη και τον Μίκυ Μάους. «Δεν απο­κλεί­ε­ται οι πλα­στο­γρά­φοι να εξέ­δω­σαν τα πι­στο­ποι­η­τι­κά για να απο­δεί­ξουν σε εν δυ­νά­μει πε­λά­τες ότι είναι σε θέση να πι­στο­ποι­ή­σουν τον εμ­βο­λια­σμό στο όνομα οποιου­δή­πο­τε», εκτι­μά ο Χάνο Μπεκ, ο οποί­ος ερευ­νά την υπό­θε­ση για λο­γα­ρια­σμό της ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κής πλατ­φόρ­μας golem.​de.

Για τον Μα­τί­ας Μαρξ η εξέ­λι­ξη αυτή ήταν απο­λύ­τως προ­βλέ­ψι­μη: «Με εκ­πλήσ­σει η έκ­πλη­ξη με την οποία αντι­με­τω­πί­ζο­νται σή­με­ρα οι ευ­ρέ­ως δια­δε­δο­μέ­νες πλα­στο­γρα­φή­σεις», δη­λώ­νει στην DW. Ο Μα­τί­ας Μαρξ είναι μέλος της ομά­δας ει­δι­κών σε ζη­τή­μα­τα χάκερ και δια­δι­κτύ­ου Chaos Computer Club (CCC) καθώς και ένας από τους συ­ντά­κτες εμπει­ρο­γνω­μο­σύ­νης για την επι­τρο­πή ζη­τη­μά­των υγεί­ας του γερ­μα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου σχε­τι­κά με τους κιν­δύ­νους πλα­στο­γρά­φη­σης του πι­στο­ποι­η­τι­κού εμ­βο­λια­σμού. Λίγο πριν την ει­σα­γω­γή του λε­γό­με­νου πρά­σι­νου πάσου στη Γερ­μα­νία το Chaos Computer Club προει­δο­ποιού­σε τον Μάιο τους γερ­μα­νούς βου­λευ­τές πως η ψη­φια­κή κρυ­πτο­γρά­φη­ση του πι­στο­ποι­η­τι­κού δεν δια­σφα­λί­ζει το αδιά­βλη­το της όλης δια­δι­κα­σί­ας.

Σύμ­φω­να με τις έρευ­νες του Χάνο Μπεκ για το golem.​de τα πε­ρισ­σό­τε­ρα πλα­στά πι­στο­ποι­η­τι­κά εκ­δό­θη­καν από το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Βό­ρειας Μα­κε­δο­νί­ας, του οποί­ου τα πι­στο­ποι­η­τι­κά έχουν ισχύ και εντός ΕΕ. Ο γερ­μα­νός ει­δι­κός δια­πί­στω­σε ότι πα­ράλ­λη­λα κυ­κλο­φο­ρούν πολλά πλα­στά πι­στο­ποι­η­τι­κά εμ­βο­λια­σμού που εκ­δό­θη­καν σε χώ­ρες-μέ­λη της ΕΕ όπως η Γερ­μα­νία, η Γαλ­λία, η Ιτα­λία και η Πο­λω­νία. Τα πε­ρισ­σό­τε­ρα πι­στο­ποι­η­τι­κά εκ­δό­θη­καν από επί­ση­μες ιστο­σε­λί­δες, στις οποί­ες είχαν νό­μι­μα πρό­σβα­ση εξου­σιο­δο­τη­μέ­νοι φαρ­μα­κο­ποιοί και υπάλ­λη­λοι νο­σο­κο­μεί­ων. Στη Γερ­μα­νία για πα­ρά­δειγ­μα τα πι­στο­ποι­η­τι­κά εκ­δί­δει το επι­δη­μιο­λο­γι­κό ιν­στι­τού­το Ρό­μπερτ Κοχ (RKI).

Όπως όμως λέει ο Μα­τί­ας Μαρξ στην DW «υπάρ­χουν δυ­στυ­χώς αντιεμ­βο­λια­στές φαρ­μα­κο­ποιοί και για­τροί, οι οποί­οι εκ­δί­δουν πλα­στά πι­στο­ποι­η­τι­κά δια­σφα­λί­ζο­ντας πα­ράλ­λη­λα ένα επι­πλέ­ον ει­σό­δη­μα». Εν­δει­κτι­κό ότι τέλη Οκτω­βρί­ου η βαυα­ρι­κή αστυ­νο­μία πραγ­μα­το­ποί­η­σε έφοδο σε φαρ­μα­κείο για την εξάρ­θρω­ση δι­κτύ­ου πλα­στο­γρά­φων εμ­βο­λια­σμού.

«Όσο αυ­στη­ρό­τε­ροι γί­νο­νται οι κα­νό­νες για τους ανεμ­βο­λί­α­στους, τόσο αυ­ξά­νο­νται τα κί­νη­τρα για την προ­μή­θεια ενός πλα­στο­γρα­φη­μέ­νου πι­στο­ποι­η­τι­κού και προ­κύ­πτει η ανά­λο­γη προ­σφο­ρά», προ­σθέ­τει το μέλος του CCC. Είναι γε­γο­νός ότι τα κί­νη­τρα για τους ανεμ­βο­λί­α­στους αυ­ξά­νο­νται στα­θε­ρά. Από τα τέλη Αυ­γού­στου στη Γερ­μα­νία το γρή­γο­ρο αντι­γο­νι­δια­κό τεστ έχει ισχύ μόλις 24 ώρες αντί για 48 ώρες. Στην Ιτα­λία δεν επι­τρέ­πε­ται πια η εί­σο­δος στο χώρο ερ­γα­σί­ας χωρίς το απα­ραί­τη­το πρά­σι­νο πάσο. Ενώ στη Γαλ­λία, υπάλ­λη­λοι στον τομέα της υγεί­ας, την πυ­ρο­σβε­στι­κή και την αστυ­νο­μία, επι­τρέ­πε­ται να ερ­γά­ζο­νται μόνο εμ­βο­λια­σμέ­νοι, ενώ οι ανεμ­βο­λί­α­στοι τί­θε­νται εκτός υπη­ρε­σί­ας δίχως να πλη­ρώ­νο­νται.

Στην Ιτα­λία οι αρχές έχουν προ­χω­ρή­σει στην ακύ­ρω­ση πλα­στών πι­στο­ποι­η­τι­κών. Σύμ­φω­να με το γερ­μα­νι­κό Υπουρ­γείο Υγεί­ας κάτι πα­ρό­μοιο είναι εφι­κτό και στη Γερ­μα­νία. Σε ερώ­τη­ση της DW ωστό­σο το αρ­μό­διο υπουρ­γείο δεν θέ­λη­σε να πάρει θέση γιατί δεν λαμ­βά­νει μέτρα στο πρό­τυ­πο της Ιτα­λί­ας. Ακόμα και σή­με­ρα πλα­στά πι­στο­ποι­η­τι­κά μπο­ρούν ακόμα να με­τα­φορ­τω­θούν στην επί­ση­μη εφαρ­μο­γή CovPassCheck. «Ένα κε­ντρι­κό μη­τρώο εμ­βο­λια­σμών θα πρό­σφε­ρε πολ­λές δυ­να­τό­τη­τες επα­λή­θευ­σης, λέει τέλος ο Μα­τί­ας Μαρξ: «Αλλά αυτό ενέ­χει ση­μα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα προ­στα­σί­ας δε­δο­μέ­νων».

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email