Ελεγκτικό Συνέδριο: Να επαναπροσδιοριστούν οι συντάξεις δικαστών

Προ του 2012 επανέρχονται οι συντάξεις των δικαστικών λειτουργών που είχαν προσφύγει δικαστικά, ύστερα από την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε μη νόμιμη και ακυρωτέα την σιωπηρή άρνηση της διοίκησης για επανακαθορισμό της σύνταξης πρώην δικαστή στα επίπεδα πριν το νόμο Κατρούγκαλου, οι διατάξεις του οποίου έχουν ήδη κριθεί αντισυνταγματικές.

Με την υπ’ αρίθμ. 1330/2023 απόφαση, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε κατά πλειοψηφία (28-3) ότι εφαρμοστέες για τον καθορισμό του ύψους των συντάξεων των πρώην δικαστών, εισαγγελέων και μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) είναι οι προϊσχύσασες διατάξεις του 4387/2016).

«Η εκ του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος υποχρέωση για παροχή πλήρους δικαστικής προστασίας από την προσβολή των συνταξιοδοτικής φύσης δικαιωμάτων των δικαστικών λειτουργών και η εντεύθεν διασφάλιση της πρακτικής αποτελεσματικότητας του δικαιώματος του οποίου η προσβολή διαγνώστηκε με απόφαση του ειδικού Δικαστηρίου, επιβάλλει όπως η συνταξιοδοτική Διοίκηση, μετά τη δικαστική διάγνωση της αντισυνταγματικότητας μειώσεων σε σύνταξη δικαστικού λειτουργού, προβεί, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί και ανεξαρτήτως αν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου αφορούσε στον ίδιο τον αιτούντα, σε νέο, σύμφωνο με το Σύνταγμα, υπολογισμό της σύνταξης, εκδίδοντας νέα εκτελεστή διοικητική πράξη· τυχόν δε άρνηση να ενεργήσει σχετικώς αποτελεί απορριπτική εκτελεστή διοικητική πράξη που προσβάλλεται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε υποθέσεις συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών το Ελεγκτικό Συνέδριο υποχρεούται να σέβεται τις επί νομικών ζητημάτων κρίσεις του ειδικού κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Δικαστηρίου (Μισθοδικείου), που έχει τη σχετική πρωτογενή εκ του Συντάγματος δικαιοδοσία» επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Από την πλευρά της, η μειοψηφία υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής προς την επίμαχη απόφαση.

Print Friendly, PDF & Email