Διεθνής δημοσιογραφική έρευνα: Παράνομες επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο από επίλεκτες ομάδες του Λιμενικού

Δη­μο­σιο­γρα­φι­κή έρευ­να δέκα κο­ρυ­φαί­ων ευ­ρω­παϊ­κών δη­μο­σιο­γρα­φι­κών ορ­γα­νι­σμών, όχι μόνο επι­βε­βαιώ­νει ότι γί­νο­νται επα­να­προ­ω­θή­σεις στο Αι­γαίο, αλλά απο­κα­λύ­πτει ότι πίσω από αυτές βρί­σκο­νται επί­λε­κτες ομά­δες του Λι­με­νι­κού φο­ρώ­ντας μά­σκες.

Σύμ­φω­να με την πο­λύ­μη­νη έρευ­να (των Der Spiegel, Lighthouse Reports, SRF, Rundschau, ARD Monitor, ARD Studio Wien, Libération, RTL Croatia, Novosti και Pointer, που δη­μο­σιο­ποι­ή­θη­κε το βράδυ της Τε­τάρ­της), στις επα­να­προ­ω­θή­σεις συμ­με­τέ­χουν αξιω­μα­τι­κοί του Ελ­λη­νι­κού Λι­με­νι­κού από επί­λε­κτες δυ­νά­μεις που (κα­νο­νι­κά) ο ρόλος τους είναι να ασχο­λού­νται με σο­βα­ρά εγκλή­μα­τα (π.χ. τρο­μο­κρα­τι­κές ενέρ­γειες, ομη­ρί­ες κ.ά.).

Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό είναι επί­σης το γε­γο­νός ότι οι εντο­λές που δί­νο­νται στους άν­δρες του Λι­με­νι­κού για αυτές τις επι­χει­ρή­σεις είναι προ­φο­ρι­κές.

Σύμ­φω­να με την έρευ­να:

→ Οι ερευ­νη­τές ζή­τη­σαν από αξιω­μα­τού­χους του Λι­με­νι­κού να δουν βί­ντεο από 15 επι­χει­ρή­σεις επα­να­προ­ώ­θη­σης στο Αι­γαίο, οι οποί­οι διέ­κρι­ναν –πίσω από τις μά­σκες– άν­δρες από τις τρεις επί­λε­κτες δυ­νά­μεις του Λι­με­νι­κού Σώ­μα­τος, δη­λα­δή της Ομά­δας Ει­δι­κών Απο­στο­λών (ΟΕΑ), της Μο­νά­δας Υπο­βρύ­χιων Απο­στο­λών (ΜΥΑ) και του Κλι­μα­κί­ου Ει­δι­κών Απο­στο­λών (ΚΕΑ).

→ Ένας αξιω­μα­τού­χος χα­ρα­κτή­ρι­σε τις επι­χει­ρή­σεις αυτές ως «εγκλη­μα­τι­κές ενέρ­γειες» και ση­μεί­ω­σε ότι οι πε­ρισ­σό­τε­ροι από όσους συμ­με­τέ­χουν σε αυτές, δυ­σφο­ρούν για όσα συμ­βαί­νουν.

→ Κα­τα­γρά­φη­καν άν­δρες με μά­σκες σε 15 πε­ρι­στα­τι­κά επα­να­προ­ω­θή­σε­ων από τον Μάρ­τιο του 2020 στο Αι­γαίο. Γί­νε­ται ανα­φο­ρά σε ένα πε­ρι­στα­τι­κό που του­λά­χι­στον 25 αι­τού­ντες άσυλο προ­σπά­θη­σαν με σκά­φος να φτά­σουν στις ακτές της Κω, όμως τους στα­μά­τη­σε η ελ­λη­νι­κή ακτο­φυ­λα­κή που τους φώ­να­ζε και τους «προ­έ­τρε­πε» να πά­ρουν δια­βα­τή­ριο αν θέ­λουν να τα­ξι­δέ­ψουν. Η ομάδα των προ­σφύ­γων δεν κα­τά­φε­ρε να πε­ρά­σει και τε­λι­κά πα­ρα­λή­φθη­καν από την τουρ­κι­κή ακτο­φυ­λα­κή.

Ση­μειώ­νε­ται ότι το βί­ντεο με την επι­χεί­ρη­ση έξω από την Κω, το έχουν δη­μο­σιο­ποι­ή­σει η ορ­γά­νω­ση Aegean Boat Report και η «Εφ.Συν.» («20 λεπτά πα­ρα­νο­μί­ας και αή­θειας στο Αι­γαίο», 1/7/2021).

Στην έρευ­να απο­κα­λύ­πτε­ται επί­σης η συμ­με­το­χή κρο­α­τι­κών και ρου­μα­νι­κών αστυ­νο­μι­κών αρχών σε επα­να­προ­ω­θή­σεις που γί­νο­νται σε αυτές τις δύο χώρες.

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email