Το Ισραήλ σκοτώνει παιδιά στην Παλαιστίνη – 20 νεκροί εκ των οποίων 9 παιδιά ΣΟΚΑΡΟΥΝ οι ΦΩΤΟ

Του­λά­χι­στον εί­κο­σι Πα­λαι­στί­νιοι, εκ των οποί­ων οι εννέα παι­διά, σκο­τώ­θη­καν σή­με­ρα, σε αε­ρο­πο­ρι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς του Ισ­ρα­ήλ στη Λω­ρί­δα της Γάζας.

Με βάση αυτόν τον νε­ό­τε­ρο απο­λο­γι­σμό του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας της Γάζας, οι νε­κροί ανέρ­χο­νται σε 20 και οι τραυ­μα­τί­ες στους 65.

Με βάση αυτόν τον νε­ό­τε­ρο απο­λο­γι­σμό του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας της Γάζας, οι τραυ­μα­τί­ες ανέρ­χο­νται σε 65. Η ορ­γά­νω­ση Χαμάς, ανέ­φε­ρε στο με­τα­ξύ ότι ένας από τους διοι­κη­τές της σκο­τώ­θη­κε σε αυ­τούς τους βομ­βαρ­δι­σμούς.

Την ίδια ώρα, ο πρω­θυ­πουρ­γός του Ισ­ρα­ήλ Μπε­νια­μίν Νε­τα­νιά­χου εξα­πέ­λυ­σε νέες απει­λές κατά του Πα­λαι­στι­νια­κού λαού.

«Τρο­μο­κρα­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις στη Γάζα ξε­πέ­ρα­σαν τα όρια το βράδυ της “Ημέ­ρας της Ιε­ρου­σα­λήμ” εκτο­ξεύ­ο­ντας ρου­κέ­τες στην πε­ριο­χή της Ιε­ρου­σα­λήμ», είπε ο Νε­τα­νιά­χου, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι: «Το Ισ­ρα­ήλ θα αντι­δρά­σει δυ­να­μι­κά (…), όποιος επι­τί­θε­ται θα πλη­ρώ­νει βαρύ τί­μη­μα».

πηγή: atexnos.gr

 

Print Friendly, PDF & Email