Πέ­θα­νε ο θρύ­λος της τζαζ, Τσικ Κορία

Πέ­θα­νε ο θρύ­λος της τζαζ, Τσικ Κορία
iraklis3Φεβ 12, 2021
Ο θρύ­λος της αμε­ρι­κα­νι­κής τζαζ, Τσικ Κορία (Chick Corea) πέ­θα­νε στις 9 Φε­βρουα­ρί­ου από μια σπά­νια μορφή καρ­κί­νου σε ηλι­κία 79 ετών, σύμ­φω­να με μια ανα­κοί­νω­ση που δη­μο­σιεύ­τη­κε στη σε­λί­δα του στο Facebook.

“Θέλω να ευ­χα­ρι­στή­σω όλους εκεί­νους που στά­θη­καν δίπλα στο τα­ξί­δι μου, και βο­ή­θη­σαν να κρα­τη­θεί λα­μπε­ρή η φλόγα της μου­σι­κής”, έγρα­ψε ο Κορία σε ένα μή­νυ­μα που συ­ντά­χθη­κε πριν τον θά­να­τό του, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση που ετοί­μα­σε η ομάδα του.

“Είναι η ελ­πί­δα μου όσοι έχουν μια αμυ­δρή επι­θυ­μία να παί­ξουν, να γρά­ψουν, να κά­νουν μια πα­ρά­στα­ση, να το κά­νουν. Αν όχι για τους εαυ­τούς σας, τότε για εμάς τους υπό­λοι­πους. Δεν είναι μόνο επει­δή ο κό­σμος χρειά­ζε­ται πε­ρισ­σό­τε­ρους καλ­λι­τέ­χνες, αλλά επει­δή είναι απλά πολύ δια­σκε­δα­στι­κό”, πρό­σθε­σε.

ℹ️ Πε­ρισ­σό­τε­ρα https://chickcorea.com/

Chick Corea

Print Friendly, PDF & Email