Το brand “Ελλάδα”

Πρώ­τη μέρα χωρίς μάσκα σήμε­ρα, ύστε­ρα από πάρα πολ­λούς μήνες και το κλί­μα που καλ­λιερ­γεί η κυβέρ­νη­ση είναι ότι «πέρα­σε κι αυτό». Μια τέτοια αίσθη­ση είναι ανα­γκαία για να δου­λέ­ψει η μηχα­νή του του­ρι­σμού, στην οποία το κεφά­λαιο, η κυβέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τά του επεν­δύ­ουν πολ­λά, ειδι­κά τώρα που τα σύν­νε­φα στην παγκό­σμια και ευρω­παϊ­κή οικο­νο­μία μαζεύ­ο­νται ξανά απειλητικά.

«Το brand “Ελλά­δα” ανα­δεί­χθη­κε πρό­σφα­τα ως το 5ο ισχυ­ρό­τε­ρο παγκο­σμί­ως, προ­σελ­κύ­ο­ντας παράλ­λη­λα ολο­έ­να και υψη­λό­τε­ρου εισο­δη­μα­τι­κού επι­πέ­δου επι­σκέ­πτες» γρα­φό­ταν τις προ­άλ­λες στον Τύπο. Και η αλή­θεια είναι ότι ένα τέτοιο …brand δεν συνά­δει ούτε με τα ελά­χι­στα μέτρα επι­τή­ρη­σης της παν­δη­μί­ας, που μπο­ρεί να απο­θαρ­ρύ­νουν τους επι­σκέ­πτες από το εξωτερικό.

Σ’ αυτούς ποντά­ρουν μεγα­λο­ξε­νο­δό­χοι, tour operators, ακτο­πλό­οι εφο­πλι­στές και αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες, αφού ο εσω­τε­ρι­κός του­ρι­σμός δέχε­ται φέτος το μεγα­λύ­τε­ρο πλήγ­μα, εξαι­τί­ας της ακρί­βειας. Ακό­μα και οικο­γέ­νειες που τα προη­γού­με­να χρό­νια παρα­θέ­ρι­ζαν για λίγες μέρες σε ιδιό­κτη­το σπί­τι σε κάποιον απο­μα­κρυ­σμέ­νο προ­ο­ρι­σμό, σε νησί ή αλλού, φέτος «το μετρά­νε» δυο και τρεις φορές, αφού το κόστος των μετα­φο­ρι­κών έχει εκτο­ξευ­τεί, είτε με καρά­βι, είτε με αυτο­κί­νη­το, είτε με αερο­πλά­νο. Για να νοι­κιά­σεις κατά­λυ­μα, βέβαια, ούτε λόγος!

Κάπως έτσι ξεκι­νά­ει το φετι­νό καλο­καί­ρι, για το οποίο η κυβέρ­νη­ση έχει ήδη προ­βλέ­ψει πώς θα τελειώ­σει, δίνο­ντας από τώρα ραντε­βού με την τέταρ­τη δόση του εμβο­λί­ου από Σεπτέμ­βρη, ξέρο­ντας ότι η περί­ο­δος του καλο­και­ριού — όπως πέρ­σι και πρό­περ­σι — χωρίς κανέ­να ουσια­στι­κό μέτρο πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας, θα απο­τε­λέ­σει θερ­μο­κή­πιο για μια επό­με­νη φάση έξαρ­σης της παν­δη­μί­ας τους επό­με­νους μήνες.

πηγή: atexnos.gr

 

Print Friendly, PDF & Email