Τα ευάλωτα σημεία της ελληνικής οικονομίας (έκθεση ΕΕ)

Η Επιτροπή δημοσίευσε έξι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις για την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Πορτογαλία.

Η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης προσδιορίζει τα κράτη μέλη για τα οποία θα πρέπει να εκπονηθούν εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Για την Ελλάδα, και τα ευάλωτα σημεία της οικονομίας της, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η υψηλή ολοκλήρωση με τις οικονομίες της Γερμανίας, της Ιταλίας και ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ καθιστά την Ελλάδα επιρρεπή σε δευτερογενείς επιπτώσεις που προκύπτουν από τις οικονομικές εξελίξεις σε αυτές τις οικονομίες…Καθώς οι δεσμοί της Ελλάδας με εταίρους εκτός ΕΕ, όπως η Κίνα και η Ρωσία, είναι μέτριοι έως υψηλοί, ο γεωπολιτικός κατακερματισμός φαίνεται να θέτει έναν μη αμελητέο κίνδυνο για την οικονομία της».

Για το χρέος: «Ο λόγος του ελληνικού δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ βρίσκεται σε πτωτική πορεία, με ισχυρή μείωση τον τελευταίο χρόνο, αλλά παραμένει ο υψηλότερος στην ΕΕ. Οι κίνδυνοι για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα είναι συνολικά χαμηλοί βραχυπρόθεσμα, υψηλοί μεσοπρόθεσμα και χαμηλοί μακροπρόθεσμα σύμφωνα με το πλαίσιο βιωσιμότητας του χρέους της Επιτροπής».

Η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2024, η οποία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2023 στο πλαίσιο της φθινοπωρινής δέσμης μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, επέλεξε 12 κράτη μέλη για τα οποία θα έπρεπε να εκπονηθεί εμπεριστατωμένη επισκόπηση.

Φέτος, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών που διατυπώθηκε μέσω των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις υποβλήθηκαν πριν από την εαρινή δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή διεξοδικότερων πολυμερών συζητήσεων με τα κράτη μέλη πριν από τις προτάσεις της Επιτροπής για ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις για την Κύπρο, την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία δημοσιεύθηκαν ήδη στις 25 Μαρτίου.

Η τελική αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την ύπαρξη μακροοικονομικών ανισορροπιών στα εν λόγω 12 κράτη μέλη θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της εαρινής δέσμης μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τον Ιούνιο, μαζί με ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Print Friendly, PDF & Email