Σύγκριση τεσσάρων εμβολίων Covid-19 έξι μήνες μετά τον εμβολιασμό

Επι­στή­μο­νες του Ινστι­τού­του Ανο­σο­λο­γί­ας La Jolla στην Καλι­φόρ­νια των ΗΠΑ έδω­σαν στη δημο­σιό­τη­τα τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πρώ­της ανά­λυ­σης σχε­τι­κά με το κατά πόσο τέσ­σε­ρις δια­φο­ρε­τι­κοί τύποι εμβο­λί­ων προ­ε­τοι­μά­ζουν την άμυ­να του σώμα­τος κατά του κορο­νοϊ­ού. Η σύγκρι­ση αφο­ρά τόσο τα επί­πε­δα των αντι­σω­μά­των όσο και της κυτ­τα­ρι­κής ανο­σί­ας, δηλα­δή Τ‑λεμφοκυττάρων (CD4+ και CD8+) και Β‑κυττάρων.

Η μελέ­τη, που δημο­σιεύ­θη­κε στο περιο­δι­κό Βιο­λο­γί­ας Cell, είναι η πρώ­τη που συγκρί­νει πώς οι δια­φο­ρε­τι­κές πλατ­φόρ­μες εμβο­λί­ων πυρο­δο­τούν μία ανο­σια­κή από­κρι­ση απέ­να­ντι στον ίδιο παθο­γό­νο μικρο­ορ­γα­νι­σμό. Αυτές οι πλατ­φόρ­μες είναι τα δύο βασι­κά mRNA εμβό­λια (Pfizer/BioNTech και Moderna), ένα ανα­συν­δυα­σμέ­νο πρω­τεϊ­νι­κό εμβό­λιο (Novavax) και ένα βασι­σμέ­νο σε ιικό φορέα (Johnson & Johnson).

Τα βασι­κά ευρή­μα­τα είναι τα εξής:

– Αντι­σώ­μα­τα: Έξι μήνες μετά τον εμβο­λια­σμό, όσοι έκα­ναν Moderna είχαν τα υψη­λό­τε­ρα επί­πε­δα εξου­δε­τε­ρω­τι­κών αντι­σω­μά­των και ακο­λου­θού­σαν όσοι έκα­ναν Pfizer και Novavax, ενώ το μονο­δο­σι­κό J&J οδη­γού­σε στα χαμη­λό­τε­ρα επίπεδα.

– Β Κύτ­τα­ρα: Όσοι έκα­ναν J&J είχαν το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό αυτών των κυτ­τά­ρων μνή­μης μετά από έξι μήνες.

– Τ λεμ­φο­κύτ­τα­ρα CD4+: Όλοι οι εμβο­λια­σθέ­ντες είχαν παρό­μοιο ποσο­στό τέτοιων κυτ­τά­ρων ένα­ντι του κορονοϊού.

– Τ λεμ­φο­κύτ­τα­ρα CD8+: Το εμβό­λιο Novavax οδη­γού­σε στα χαμη­λό­τε­ρα επί­πε­δα αυτών των «φονι­κών» κυτ­τά­ρων, ενώ υψη­λό­τε­ρα επί­πε­δα είχαν κατά σει­ρά όσοι έκα­ναν Pfizer, Moderna και J&J. Γενι­κά, πάντως, μόνο το 60% έως 70% των εμβο­λια­σθέ­ντων είχαν τέτοια κύτ­τα­ρα μετά από έξι μήνες.

Η νέα μελέ­τη, σύμ­φω­να με τους ερευ­νη­τές, επι­βε­βαιώ­νει ότι οι περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι κρα­τούν κάποια ανο­σια­κή από­κρι­ση απέ­να­ντι στον κορο­νο­ϊό μετά από ένα εξά­μη­νο, άσχε­τα με το είδος του εμβο­λί­ου που έχουν κάνει. Ακό­μη κι αν αυτή δεν προ­στα­τεύ­ει από την απλή λοί­μω­ξη, βοη­θά να μειω­θεί ο κίν­δυ­νος βαριάς Covid-19.

«Ακό­μη κι αν είναι δύσκο­λο να δια­τη­ρη­θεί ένα υψη­λό επί­πε­δο αντι­σω­μά­των σε βάθος χρό­νου, η παρου­σία μίας στα­θε­ρής κυτ­τα­ρι­κής ανο­σί­ας δεί­χνει ότι το ανο­σο­ποι­η­τι­κό σύστη­μα μπο­ρεί να επα­νε­νερ­γο­ποι­η­θεί πολύ γρή­γο­ρα, μέσα σε λίγες ημέ­ρες, αν υπάρ­ξει μία λοί­μω­ξη», δήλω­σε ο επι­κε­φα­λής ερευ­νη­τής, καθη­γη­τής Αλε­σά­ντρο Σέτε.

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email