Σαν σήμερα – Η 17η Μαρτίου στην ιστορία

Σαν σή­με­ρα 17 Μαρ­τί­ου – Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κό­σμου. Γε­γο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξε­χά­σουμε!

45 π.Χ. Ο Ιού­λιος Καί­σαρ νικά τους Πο­μπη­ια­νούς στη Μούν­δα της Ισπα­νί­ας. Ο γιος του Πο­μπή­ιου, Γναί­ος, σκο­τώ­θη­κε στη μάχη μαζί με άλ­λους 30.000 οπα­δούς του πα­τέ­ρα του. Αυτή η νίκη του Ιου­λί­ου Καί­σα­ρα απο­δεί­χτη­κε κα­θο­ρι­στι­κής ση­μα­σί­ας για την ορι­στι­κή του επι­κρά­τη­ση επί του πο­λι­τι­κού αντι­πά­λου του Πο­μπή­ιου και τη συ­γκέ­ντρω­ση όλων των εξου­σιών στο πρό­σω­πό του.

763 Γεν­νή­θη­κε ο Χα­ρούν Αλ Ρα­σίντ, χα­λί­φης της Βα­γδά­της, ιδρυ­τής της δυ­να­στεί­ας των Αβα­σι­δών, ήρωας πολ­λών ιστο­ριών στις «Χί­λιες και μία νύ­χτες». (Θαν. 24/3/809)

1821 Οι πρό­κρι­τοι της Μάνης, υπό την αρ­χη­γία του Πε­τρό­μπεη Μαυ­ρο­μι­χά­λη, υψώ­νουν τη ση­μαία της επα­νά­στα­σης στο χωριό Τσί­μο­βα (ση­με­ρι­νή Αρε­ό­πο­λη) της Λα­κω­νί­ας.

1821 Έλ­λη­νες αγω­νι­στές υπό τον Σω­τή­ρη Χα­ρα­λά­μπη και τους Πε­τμε­ζαί­ους πο­λιορ­κούν τους Πύρ­γους των Κα­λα­βρύ­των, που θα πα­ρα­δο­θούν έπει­τα από λίγες μέρες (21 Μαρ­τί­ου). Αυτή η ενέρ­γεια απο­τε­λεί την πρώτη επα­να­στα­τι­κή πράξη στη νότια Ελ­λά­δα.

1834 Γεν­νή­θη­κε ο Γκό­ντλιμπ Ντάιμ­λερ, γερ­μα­νός μη­χα­νι­κός, εφευ­ρέ­της της ντι­ζε­λο­μη­χα­νής, σχε­δια­στής της πρώ­της μο­το­σι­κλέ­τας και συ­νι­δρυ­τής της αυ­το­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας Mercedes

1837 Γεν­νή­θη­κε ο Κων­στα­ντί­νος Βο­λα­νά­κης, από τους ση­μα­ντι­κό­τε­ρους Ελ­λη­νες ζω­γρά­φους (Θαν. 29/6/1907).

1861 Τα διά­φο­ρα βα­σί­λεια και ανε­ξάρ­τη­τες πε­ριο­χές στην επι­κρά­τεια της ση­με­ρι­νής Ιτα­λί­ας, ενώ­νο­νται για πρώτη φορά σε εθνι­κό κρά­τος κάτω από το στέμ­μα του βα­σι­λιά Βί­κτο­ρα Εμ­μα­νου­ήλ Β’ του Οίκου της Σα­βο­ΐ­ας, μο­νάρ­χη της Σαρ­δη­νί­ας και του Πιε­μό­ντε.

1930 Στις ΗΠΑ, αφή­νε­ται ελεύ­θε­ρος ο τρό­φι­μος των φυ­λα­κών και δια­βό­η­τος γκάν­γκ­στερ, Αλ Κα­πό­νε.

1932 Ανοί­γει η αυ­λαία του Εθνι­κού Θε­ά­τρου, με πρώτο διευ­θυ­ντή τον Ιω­άν­νη Γρυ­πά­ρη. Πρώ­τος σκη­νο­θέ­της ο Φώτος Πο­λί­της, πρώτο έργο ο «Αγα­μέ­μνων» του Αι­σχύ­λου.

1934 Εγκαι­νιά­ζε­ται η Πά­ντειος Σχολή Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών στη Λε­ω­φό­ρο Συγ­γρού.

1938 Γεν­νή­θη­κε ο διά­ση­μος Ρώσος χο­ρευ­τής και χο­ρο­γρά­φος, Ρού­ντολφ Νου­ρέ­γιεφ.

1948 Βέλ­γιο, Λου­ξεμ­βούρ­γο, Ολ­λαν­δία, Γαλ­λία και Μ. Βρε­τα­νία υπο­γρά­φουν τη Συμ­φω­νία των Βρυ­ξελ­λών, προ­άγ­γε­λο του ΝΑΤΟ.

1952 Γεν­νιέ­ται ο συν­θέ­της Νίκος Ξυ­δά­κης.

1963 Έκρη­ξη ηφαι­στεί­ου στο Μπαλί προ­κα­λεί το θά­να­το του­λά­χι­στον 11.000 ατό­μων.

1971 Στην Αρ­γε­ντι­νή, στον αγώνα πρω­τα­θλή­μα­τος Μπόκα Τζού­νιορς-Σπόρ­τιγκ Κρι­στάλ, ο διαι­τη­τής απο­βάλ­λει 19 από τους 22 πο­δο­σφαι­ρι­στές. Στον αγω­νι­στι­κό χώρο μέ­νουν μόνο οι δύο τερ­μα­το­φύ­λα­κες και ένας ακόμη παί­κτης.

1976 Πε­θαί­νει ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της Λου­κί­νο Βι­σκό­ντι. Ανά­με­σα στις πιο γνω­στές ται­νί­ες του: «Η γη τρέ­μει», «Ο Γα­τό­παρ­δος» (που απέ­σπα­σε τον Χρυσό Φοί­νι­κα στο Φε­στι­βάλ των Κανών το 1963), «Θά­να­τος στη Βε­νε­τία», κ.α.

1988 Πε­θαί­νει ο ανα­τρε­πτι­κός, αντι­συμ­βα­τι­κός τρα­γου­δο­ποιός Νι­κό­λας Άσι­μος.

1991 Συλ­λαμ­βά­νε­ται στη Νά­πο­λι ο Ντιέ­γκο Μα­ρα­ντό­να για χρήση κο­κα­ΐ­νης ύστε­ρα από τον αγώνα του ιτα­λι­κού πρω­τα­θλή­μα­τος Νά­πο­λι- Μπάρι 1-0, όπου το γκολ ση­μεί­ω­σε ο ίδιος με πέ­ναλ­τι, και τι­μω­ρεί­ται από τη FIFA με απο­κλει­σμό 15 μηνών.

2017 έφυγε από τη ζωή ο ηθο­ποιός Χρή­στος Τσά­γκας έχο­ντας δια­γρά­ψει μια ση­μα­ντι­κή πο­ρεία στο θέ­α­τρο

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email