Πρόεδρος της Super League εξελέγη ο Β. Μαρινάκης

Ο Βαγ­γέ­λης Μαρι­νά­κης εξε­λέ­γη σήμε­ρα νέος πρό­ε­δρος της Super League για τα επό­με­να δύο χρό­νια. Ο νέος επι­κε­φα­λής του συνε­ται­ρι­σμού πήρε 9 ψήφους, ενώ υπήρ­ξαν ακό­μη 5 λευ­κά και ο Βόλος απου­σί­α­σε από τη διαδικασία.

Ο πρό­ε­δρος του Ολυ­μπια­κού, ο οποί­ος τελι­κά ήταν και ο μονα­δι­κός υπο­ψή­φιος στις αρχαι­ρε­σί­ες, καθώς ο Πανουρ­γιάς Παπαϊ­ω­άν­νου απέ­συ­ρε την υπο­ψη­φιό­τη­τά του, είχε την στή­ρι­ξη των Αρη, Ατρο­μή­του, Ολυ­μπια­κού, Αστέ­ρα Τρί­πο­λης, Ιωνι­κού, Λεβα­δεια­κού, ΟΦΗ, Παναι­τω­λι­κού, ΠΑΣ Γιάννινα.

Λευ­κό ψήφι­σαν οι Πανα­θη­ναϊ­κός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Λαμία και η ΕΠΟ, ενώ απου­σί­α­σε ο Βόλος.

Ο Βαγ­γέ­λης Μαρι­νά­κης εξε­λέ­γη πρό­ε­δρος της Super League για δεύ­τε­ρη φορά, καθώς το ίδιο είχε συμ­βεί και το καλο­καί­ρι του 2010.

Η ανα­κοί­νω­ση της Super League:

«Πρό­ε­δρος της Super League εξε­λέ­γη με 9 ψήφους (5 Λευ­κά, 1 Απών) ο κ. Ευάγ­γε­λος Μαρι­νά­κης, μέχρι τις 30/6/2024. Ανα­πλη­ρώ­τρια πρό­ε­δρος της Super League εξε­λέ­γη η κ. Κάτια Κοξέ­νο­γλου, με 14 θετι­κές ψήφους και ένα λευκό».

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email