ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ 2050;

Ευοίωνες οι Προβλέψεις για την Ελληνική Οικονομία το 2050, Δυσοίωνες για την Αγορά Εργασίας

Μελέτη του CEPII (Foure et al. 2012) σχετικά με το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας μέχρι το 2050, πραγματοποιεί κάποιες εκπληκτικές προβλέψεις. Εντυπωσιακές είναι και οι προβλέψεις για το μέλλον της Ελληνικής οικονομίας.

Το CEPII παρουσιάζει ένα μακροχρόνιο σενάριο για τη μεγέθυνση 147 χωρών, με χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2050, βασιζόμενο στο μοντέλο MaGE (Macroeconometrics of the Global Economy). Το μοντέλο αυτό βασίζεται στις προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών και του ILO (International Labour Office labour) και σε οικονομετρικές προβλέψεις για τη συσσώρευση κεφαλαίου, το ρυθμό αποταμίευσης, τη σχέση μεταξύ αποταμίευσης και επενδύσεων, την εκπαίδευση, τη συμμετοχή των γυναικών και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την εξέλιξη του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ για επιλεγμένες χώρες ανά τον κόσμο.

Πίνακας 1. Ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ σε επιλεγμένες χώρες ανά τον κόσμο.

Πηγή: Foure et al. (2012).

Όσον αφορά λοιπόν στην παγκόσμια οικονομία η Κίνα αναμένεται να αναπαριστά το 33% της παγκόσμιας οικονομίας το 2050, ενώ θα ακολουθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση (12%), οι ΗΠΑ (9%), η Ινδία (8%) και η Ιαπωνία (5%). Μάλιστα, τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν το γεγονός ότι περίπου το 2020 η Κινέζικη οικονομία θα ξεπεράσει αυτή των ΗΠΑ. Ωστόσο, όσον αφορά στο επίπεδο διαβίωσης, όπως μετράται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (ppp), το 2050 η Κίνα θα υπολείπεται 10% των ΗΠΑ. Τέλος, από το 2040 και έπειτα η Αφρική νοτίως της Σαχάρας αναμένεται να αποτελέσει τη γεωγραφική περιοχή με τις περισσότερο δυναμικές οικονομίες, αφού θα έχουν μέσο όρο ανάπτυξης πάνω από 5%.

Όσον αφορά στην Ελληνική οικονομία, ενδεικτικός είναι ο Πίνακας 2 ο οποίος παρουσιάζει τις προβλέψεις μέχρι το 2050.

Πίνακας 2. Η Ελληνική οικονομία μέχρι το 2050.

Πηγή: Foure et al. (2012).

Αναμένεται, λοιπόν, διπλασιασμός του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές 2005) μέχρι το 2050 και διπλασιασμός του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και των αποθεμάτων κεφαλαίου. Οι αποταμιεύσεις αναμένεται να κινηθούν σε σταθερά επίπεδα, όπως και οι επενδύσεις. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Τέλος, ιδιαίτερα μεγάλη είναι η μείωση που αναμένεται στον αριθμό των απασχολουμένων, σημαντικό πλήγμα για την Ελληνική κοινωνία.

Jean Fouré, Agnès Bénassy-Quéré & Lionel Fontagné (2012) The Great Shift: Macroeconomic projections for the world economy at the 2050 horizon, CEPII.

Print Friendly, PDF & Email