Πλήθος παρατηρήσεων και προτάσεων της ΚΕΔΕ για το Ν/Σ των ζώων συντροφιάς

Διάχυτος προβληματισμός επικράτησε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε την 19η Μαΐου, κατά την εξέταση του Νομοσχέδιουτης Κυβέρνησης που αφορά το «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς».

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, ενέκρινε ομόφωνα τη σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της ΚΕΔΕ, Ι. Καραγιάννη, καθώς και σειρά παρατηρήσεων – προτάσεων (βλ. όλα τα έγγραφα στο τέλος του παρόντος).

Αξίζει να τονίσουμε τις εξής προτάσεις:

I] Να γίνει εκτίμηση του κόστους άσκησης των αρμοδιοτήτων των Δήμων, όπως προβλέπονται από το Ν/Σ (κόστος ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων, κτηνιατρείων, αποτεφρωτηρίων, δαπάνες μισθοδοσίας απαιτούμενου προσωπικού, ανά Δήμο) για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων και να προβλεφθεί ρητά η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων, προ της εφαρμογής του νόμου.

ΙΙ] Να προβλεφθούν αρμοδιότητες και υποχρεώσεις και άλλων Φορέων, που θα πρέπει να ορισθούν ως συναρμόδιοι για την διαχείριση του θέματος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Κεντρική Διοίκηση, Περιφέρειες σε θέματα σχετικά με την προστασία της Δημόσιας Υγείας, με τους ελέγχους και την εύρεση πόρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση).

ΙΙΙ] Η επιχορήγηση των φιλοζωικών σωματείων (που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο) να γίνεται απευθείας από το Κράτος, χωρίς την εμπλοκή των ΟΤΑ (όπως προβλέπει το αρ.37 του Ν/Σ).

IV] Να εξετασθεί το ενδεχόμενο επιβολής ειδικού φόρου στα κτηνοτροφικά είδη για ζώα συντροφιάς και να αποδίδεται ετήσια στους Δήμους.

V] Να αναθεωρηθεί η παρ.1ζ του αρ.5 με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς για τη νόμιμη εγκατάλειψη του ζώου στον Δήμο με μόνη προϋπόθεση την καταβολή 300 ευρώ για σκύλο και 100 ευρώ για γάτα. Ο αποχωρισμός ενός ζώου συντροφιάς, πρέπει να γίνεται υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση να υποχρεούται ο ιδιοκτήτης του να καταβάλει στο Δήμο το πλήρες ποσό της φιλοξενίας του ζώου μέχρι την υιοθέτηση του.

VI] Να απαλειφθεί η διάταξη της παρ.8 του αρ.21 (περί δυνατότητας σε κάθε φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση να συμμετέχει σε δίκη περί εγκλημάτων του παρόντος νόμου, προς υποστήριξη της κατηγορίας αυτοτελώς και ανεξάρτητα αν έχει υποστεί περιουσιακή ζημία). Η διάταξη είναι αντίθετη στις αρχές του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, και της πάγιας νομολογίας των Ποινικών Τμημάτων του Αρείου Πάγου σύμφωνα με τις οποίες σε πολιτική αγωγή (νυν «δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας» με τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας – ν.4620/2019), νομιμοποιείται όποιος υφίσταται άμεση περιουσιακή ζημία ή άμεση ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη από την αξιόποινη πράξη, για την οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη, και όχι όσοι βλάπτονται έμμεσα από αυτή (βλ. ενδ. ΑΠ 282/2020)».

VII] Να απαλειφθεί η διάταξη του εδ.β της παρ.9 του αρ.39 (σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης του Δήμου με τον νόμο, προβλέπεται παρακράτηση έως 2 μηνών ΚΑΠ). Η διάταξη παρίσταται εξαιρετικά προβληματική, αφενός διότι η περίπτωση της «σοβαρής μη συμμόρφωσης» διατυπώνεται αορίστως και γενικώς, με αποτέλεσμα εάν δεν τροποποιηθεί να προκαλεί ζητήματα ανασφάλειας δικαίου και αφετέρου, και κυριότερον, διότι η δυνατότητα του ΥΠ.ΕΣ. για παρακράτηση μέρους του ποσού των Κ.Α.Π. που αντιστοιχούν στον Δήμο, ως επιπλέον κύρωση πέραν των ήδη προβλεπόμενων στο Ν/Σ, παρίσταται προδήλως δυσανάλογη με το σκοπό της διατάξης, δεδομένου ότι οι ΚΑΠ έχουν θεσμοθετηθεί ως τακτικά έσοδα των πρωτοβαθμίων ΟΤΑ με σκοπό την εκπλήρωση των συνταγματικών προβλέψεων του αρ.102 παρ 5 του Συντάγματος σύμφωνα με τις οποίες το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι ως άνω προβλέψεις – κυρώσεις του Ν/Σ, πέραν του ότι εξαρτώνται από αόριστες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του ΟΤΑ, αντιβαίνουν στην συνταγματικώς θεσμοθετημένη οικονομική αυτοτέλεια του ΟΤΑ και την αναγκαιότητα για την επαρκή εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων των ΟΤΑ ώστε να εκπληρώσουν τις αρμοδιότητες τους. Η πρόβλεψη αυτή παρίσταται και απρόσφορη καθότι το Ν/Σ θεσπίζει ήδη ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες (αρ. 21-22). Η διάταξη λοιπόν αυτή εκτός από ζητήματα αοριστίας ενέχει και ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Πρέπει κατά τη γνώμη μας, ενόψει των ανωτέρω, το εδ. β’ της παρ. 9 άρθρ. 39 του Ν/Σ να διαγραφεί.

VIII] Να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος τουλάχιστον 6 μηνών για την εφαρμογή του νόμου, όπως αυτή προϋπήρχε στο προηγούμενο Ν/Σ.

IX] Να οριοθετηθούν με διακριτό τρόπο οι σχέσεις και συνεργασίες Δήμων με φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις.

X] Να προβλεφθεί η άμεση πρόσληψη προσωπικού που θα είναι εξειδικευμένο σε θέματα αδέσποτων ζώων (κτηνίατροι, συνεργεία περισυλλογής και άλλα)

XI] Να αποσαφηνισθεί το νομικό πλαίσιο υποχρεώσεων των Δήμων και ευθυνών των Αιρετών με ρητή πρόβλεψη απαλλαγής των από αστικές και ποινικές ευθύνες σε περίπτωση που έχουν εκπληρώσει πλήρως τις προβλεπόμενες από τον νόμο υποχρεώσεις τους.

πηγή: airetos.gr

Print Friendly, PDF & Email