Πέθανε ο Κρητικός μουσικός δημιουργός Αντ. Φραγκιαδάκης

Πέ­θα­νε χθες ο Αντώ­νης Φρα­γκια­δά­κης ένας από τους πιο αυ­θε­ντι­κούς Κρη­τι­κούς μου­σι­κούς.

Ο Αντώ­νης Φρα­γκια­δά­κης έγινε γνω­στός από το τρα­γού­δι του «Πάντα θλιμ­μέ­νη χα­ραυ­γή». Μου­σι­κός, συν­θέ­της, δε­ξιο­τέ­χνης, βαθύς γνώ­στης της κρη­τι­κής μου­σι­κής πα­ρά­δο­σης, μαζί με τον αδελ­φό του Μι­χά­λη έδω­σαν άλλη διά­στα­ση στην κρη­τι­κή μου­σι­κή συν­δυά­ζο­ντας στοι­χεία της με στοι­χεία της έντε­χνης μου­σι­κής.

Η ΤΕ Ηρα­κλεί­ου του ΚΚΕ απο­χαι­ρε­τά με βαθιά θλίψη τον με­γά­λο Κρη­τι­κό δη­μιουρ­γό Αντώ­νη Φρα­γκια­δά­κη που έφυγε πρό­ω­ρα από τη ζωή. Ο Αντώ­νης πρό­σφε­ρε στην κρη­τι­κή μου­σι­κή για πε­ρισ­σό­τε­ρα από 45 χρό­νια. Ως στι­χουρ­γός και συν­θέ­της δη­μιούρ­γη­σε μαζί με τον αδερ­φό του Μι­χά­λη πάνω από 100 τρα­γού­δια, πολλά από τα οποία τρα­γου­δή­θη­καν πλα­τιά από τον λαό.

Από τη «Με­γά­λη συ­νά­ντη­ση» ως το «Χα­μο­κα­τσί­φα­ρο» ο Αντώ­νης ήταν πνεύ­μα ανή­συ­χο και δη­μιουρ­γι­κό, βαθύς γνώ­στης της κρη­τι­κής μου­σι­κής πα­ρά­δο­σης, ενώ τολ­μού­σε να πει­ρα­μα­τι­στεί με ανα­το­λί­τι­κους ήχους, δί­νο­ντας άλλη διά­στα­ση στην κρη­τι­κή μου­σι­κή. Πο­ρεύ­τη­κε μαζί με τον λαό, τρα­γού­δη­σε τους πό­θους και τις αγω­νί­ες του, τις χαρές και τις λύπες του. Η μου­σι­κή του γι­νό­ταν πάντα ένα με τον κόσμο.

Ο ίδιος βιο­πα­λαι­στής, το ζάλο του ήταν σεμνό και τα­πει­νό, με κοι­νω­νι­κές ανη­συ­χί­ες. Στή­ρι­ζε το Φε­στι­βάλ της ΚΝΕ – «Οδη­γη­τή» και τους αγώ­νες του κλά­δου του. Η ΤΕ Ηρα­κλεί­ου του ΚΚΕ εκ­φρά­ζει τα θερμά της συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οι­κο­γέ­νεια και τους οι­κεί­ους του.

πηγή: atexnos.gr

 

Print Friendly, PDF & Email