Πέθανε ο δημοσιογράφος Άγγελος Μαρόπουλος

Πέ­θα­νε ο δη­μο­σιο­γρά­φος Άγ­γε­λος Μα­ρό­που­λος. Το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ απο­χαι­ρε­τά τον συ­νά­δελ­φο που είχε υπη­ρε­τή­σει το λει­τούρ­γη­μα του δη­μο­σιο­γρά­φου όλα τα χρό­νια της ζωής του.

Ο Άγ­γε­λος Μα­ρό­που­λος είχε δια­τε­λέ­σει με­τα­ξύ άλλων υπο­διευ­θυ­ντής της ελ­λη­νι­κής εκ­πο­μπής του ρα­διο­φω­νι­κού σταθ­μού της «Deutsche Welle», ενώ είχε κα­τα­δι­κα­στεί ερή­μην σε 20 χρό­νια φυ­λά­κι­σης από Έκτα­κτο Στρα­το­δι­κείο της δι­κτα­το­ρί­ας.

Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της Ενώ­σε­ως ανα­κοι­νώ­νει την απώ­λεια του πα­λαί­μα­χου δη­μο­σιο­γρά­φου Άγ­γε­λου Μα­ρό­που­λου, ο οποί­ος «έφυγε» σή­με­ρα από τη ζωή.

Ο Άγ­γε­λος Μα­ρό­που­λος γεν­νή­θη­κε στην Αθήνα το 1935. Σπού­δα­σε πο­λι­τι­κές και κοι­νω­νι­κές επι­στή­μες καθώς και δη­μο­σιο­γρα­φία στο Πα­νε­πι­στή­μιο της Βόνης και στη Στοκ­χόλ­μη, ενώ μι­λού­σε αγ­γλι­κά, γερ­μα­νι­κά και σου­η­δι­κά. Την επαγ­γελ­μα­τι­κή του στα­διο­δρο­μία ξε­κί­νη­σε ως συ­νεκ­δό­της της εφη­με­ρί­δας «Δη­μο­κρα­τία» στη Δυ­τι­κή Γερ­μα­νία το 1963. Από το 1967 έως το 1974 ήταν συ­ντά­κτης της εφη­με­ρί­δας «Frankfurter Rundschau» καθώς και υπο­διευ­θυ­ντής της ελ­λη­νι­κής εκ­πο­μπής του ρα­διο­φω­νι­κού σταθ­μού της «Deutsche Welle».

Μετά τη με­τα­πο­λί­τευ­ση ερ­γά­στη­κε στην Αθήνα ως αντα­πο­κρι­τής της «Die Zeit» και του Ρ/Σ «Deutsche Welle», αρ­θρο­γρά­φος από το 1980 έως το 1990 στη «Με­σημ­βρι­νή» και την «Κα­θη­με­ρι­νή», σχο­λια­στής στο ρα­διό­φω­νο της ΕΡΑ, Διευ­θυ­ντής ει­δή­σε­ων της ΕΡΑ, σχο­λια­στής των ει­δή­σε­ων της ΕΡΤ καθώς και διευ­θυ­ντής ει­δή­σε­ων της ΕΤ1.

Ο Άγ­γε­λος Μα­ρό­που­λος υπήρ­ξε ένας κα­τα­ξιω­μέ­νος αρ­θρο­γρά­φος –σχο­λια­στής, ο οποί­ος δια­κρί­θη­κε για την επάρ­κεια, την καλ­λιέρ­γεια και τη δια­φο­ρε­τι­κή οπτι­κή που είχε στην κρι­τι­κή του. Άν­θρω­πος έντι­μος και θαρ­ρα­λέ­ος, είχε κα­τα­δι­κα­στεί ερή­μην σε 20 χρό­νια φυ­λά­κι­σης από Έκτα­κτο Στρα­το­δι­κείο της δι­κτα­το­ρί­ας.

Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο απο­χαι­ρε­τά τον άξιο συ­νά­δελ­φο, ο οποί­ος τί­μη­σε με τη στάση του και την πο­ρεία του την ελ­λη­νι­κή δη­μο­σιο­γρα­φία και συλ­λυ­πεί­ται την αγα­πη­μέ­νη του σύ­ζυ­γο.

Η κη­δεία του Άγ­γε­λου Μα­ρό­που­λου θα τε­λε­στεί τη Με­γά­λη Πέμ­πτη στην Άνδρο.

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email