Πανελλήνιες 2021: Το 35% των παιδιών εκτός ΑΕΙ πανεπιστημίων – Στο 8,27 ο ελάχιστος βαθμός εισαγωγής

Πα­νελ­λή­νιες 2021: Με βάση τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία για τις πα­νελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις και λόγο της Ελά­χι­στης Βάσης Ει­σα­γω­γής (ΕΒΕ) φέτος θα έχου­με 9.000 πε­ρισ­σό­τε­ρα παι­διά από πέρσι εκτός πα­νε­πι­στη­μί­ων, καθώς κρί­θη­κε ότι δεν πλη­ρούν τις ακα­δη­μαϊ­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να συ­μπλη­ρώ­σουν μη­χα­νο­γρα­φι­κό.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, η ΕΒΕ ανά επι­στη­μο­νι­κό πεδίο δια­μορ­φώ­νε­ται για τις Αν­θρω­πι­στι­κές, Νο­μι­κές και Κοι­νω­νι­κές Σπου­δές στο 8,94, τις Θε­τι­κές και Τε­χνο­λο­γι­κές Σπου­δές στο 9,58, τις Σπου­δές Υγεί­ας και Ζωής στο 9,70 και των Επι­στη­μών Οι­κο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής στο 8,27.

Πέ­ρυ­σι συμ­με­τεί­χαν στις πα­νελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις 90.612 υπο­ψή­φιοι και ει­σή­χθη­σαν 73.560 (οι θέ­σεις για όσους συμ­με­τεί­χαν στις πα­νελ­λα­δι­κές ήταν 73.687). Επο­μέ­νως, το 2020 έμει­ναν εκτός ΑΕΙ 17.052 υπο­ψή­φιοι.

Με βάση τα αριθ­μη­τι­κά στοι­χεία των επι­τυ­χό­ντων, με τα έως τώρα δε­δο­μέ­να, άρα χωρίς συ­νυ­πο­λο­γι­σμό των ει­δι­κών μα­θη­μά­των, φέτος έδω­σαν πα­νελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις 90.851 υπο­ψή­φιοι για σχε­δόν ισά­ριθ­μες θέ­σεις. Υπο­λο­γί­ζε­ται, ότι, σε σχέση με πέ­ρυ­σι, θα μεί­νουν εκτός ΑΕΙ λόγω ΕΒΕ στο πρώτο στά­διο πε­ρί­που 9.400 υπο­ψή­φιοι επι­πλέ­ον.

Ως εναλ­λα­κτι­κή προ­σφέ­ρε­ται για όλους τα δη­μό­σια ΙΕΚ, σε ει­δι­κό­τη­τες όπως για πα­ρά­δειγ­μα web designers/web developers, τε­χνι­κοί του­ρι­στι­κών μο­νά­δων, τε­χνι­κοί αγρο­του­ρι­σμού, στε­λέ­χη διε­θνούς εμπο­ρί­ου.

Για φέτος οι προ­σφε­ρό­με­νες θέ­σεις είναι πε­ρισ­σό­τε­ρες από 24.000, εκ των οποί­ων 8.077 μέσω πα­ράλ­λη­λου μη­χα­νο­γρα­φι­κού. Επο­μέ­νως, στα δη­μό­σια ΙΕΚ θα μπο­ρούν να απορ­ρο­φη­θούν όχι μόνο οι 9.400 υπο­ψή­φιοι που προ­βλέ­πο­νται στο παρόν στά­διο να μεί­νουν εκτός ΑΕΙ λόγω ΕΒΕ, αλλά και όλοι όσοι θα έμε­ναν ούτως ή άλλως εκτός της τρι­το­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης.

Στο με­τα­ξύ, όπως εξη­γεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκ­παι­δευ­τι­κός, Γιώρ­γος Χα­τζη­τέ­γας πέρσι από το γε­νι­κό λύ­κειο ει­σή­χθη στην τρι­το­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση το 87,5% των υπο­ψη­φί­ων, ενώ φέτος θα ει­σα­χθεί το 65%, και συ­μπλη­ρώ­νει ότι αυτά τα παι­διά θα πρέ­πει να κά­νουν μη­χα­νο­γρα­φι­κό για τα δη­μό­σια ΙΕΚ.

Κατά τα υπό­λοι­πα, σύμ­φω­να με τον κ. Χα­τζη­τέ­γα «δεν έχει ιδιαί­τε­ρο νόημα να μι­λή­σου­με για αύ­ξη­ση ή μεί­ω­ση των βά­σε­ων, γιατί το σύ­στη­μα προ­σμέ­τρη­σης των μο­ρί­ων είναι δια­φο­ρε­τι­κό από πέρσι».

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email