Νέο μακελειό στις ΗΠΑ: 10 νεκροί, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός

Δέκα άν­θρω­ποι, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου ενός αστυ­νο­μι­κού, βρή­καν τον θά­να­το χθες το από­γευ­μα μέσα σε σού­περ μάρ­κετ στην πόλη Μπόλ­ντερ, στην πο­λι­τεία Κο­λο­ρά­ντο, ανα­κοί­νω­σε η αστυ­νο­μία.

Δεν δη­μο­σιο­ποι­ή­θη­καν τα στοι­χεία των θυ­μά­των, πέραν αυτών του αστυ­νο­μι­κού, του Έρικ Τάλι, 51 ετών, που ήταν «ο πρώ­τος που έφθα­σε» στο σού­περ μάρ­κετ King Soopers, όπου οι αρχές ει­δο­ποι­ή­θη­καν πως κά­ποιος είχε αρ­χί­σει να ρί­χνει χθες περί τις 15:00 (το­πι­κή ώρα).

«Τραυ­μα­τί­στη­κε θα­νά­σι­μα από σφαί­ρα», ανέ­φε­ρε η αρ­χη­γός της αστυ­νο­μί­ας του Μπόλ­ντερ, η Μέρις Χέ­ρολντ, εξαί­ρο­ντας τον «ηρω­ι­σμό» του εκλι­πό­ντος.

«Το Μπόλ­ντερ υπέ­στη ένα φρι­κια­στι­κό και απαί­σιο μα­κε­λειό σή­με­ρα» (χθες Δευ­τέ­ρα), είπε στο πλάι της ο ει­σαγ­γε­λέ­ας της κο­μη­τεί­ας, ο Μάικλ Ντό­χερ­τι.

Ο ύπο­πτος, αφού τραυ­μα­τί­στη­κε στη διάρ­κεια της επέμ­βα­σης της αστυ­νο­μί­ας, που ανέ­πτυ­ξε ισχυ­ρή δύ­να­μη στο κα­τά­στη­μα, έχει συλ­λη­φθεί, διευ­κρί­νι­σε ο ει­σαγ­γε­λέ­ας. Ο κ. Ντό­χερ­τι υπο­σχέ­θη­κε «δι­καιο­σύ­νη» για όλα τα θύ­μα­τα, «αν­θρώ­πους που ζού­σαν τη ζωή τους, έκα­ναν τα ψώνια τους, και το νήμα των ζωών τους κό­πη­κε τρα­γι­κά από τον οπλο­φό­ρο».

Πλάνα που με­τα­δό­θη­καν απευ­θεί­ας κατά τη διάρ­κεια της επι­χεί­ρη­σης της αστυ­νο­μί­ας στο σού­περ μάρ­κετ King Soopers ει­κο­νί­ζουν ένα πρό­σω­πο, λευκό άνδρα που φο­ρά­ει μόνο ένα μπο­ξε­ρά­κι, να απο­μα­κρύ­νε­ται, φρου­ρού­με­νος από αστυ­νο­μι­κούς, από το κα­τά­στη­μα. Ο άν­δρας, με τα χέρια δε­μέ­να πι­σθά­γκω­να, μοιά­ζει να έχει τραυ­μα­τι­στεί ελα­φρά στο ένα πόδι, δια­κρί­νο­νται κη­λί­δες αί­μα­τος.

Η αστυ­νο­μία δεν έχει δώσει στη δη­μο­σιό­τη­τα τα στοι­χεία του υπό­πτου, δεν έχει δια­τυ­πώ­σει καμία εκτί­μη­ση για τα κί­νη­τρά του, ούτε έχει διευ­κρι­νί­σει τι τον ώθησε να ανοί­ξει πυρ χθες στο σού­περ μάρ­κετ.

Σύμ­φω­να με αμε­ρι­κα­νι­κά ΜΜΕ, ήταν εφο­δια­σμέ­νος με του­φέ­κι εφό­δου AR-15, όπλο πολύ δη­μο­φι­λές στις ΗΠΑ, που έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί κι από άλ­λους δρά­στες μα­ζι­κών δο­λο­φο­νιών στο πα­ρελ­θόν.

Η έρευ­να αναγ­γέλ­λε­ται μακρά και πε­ρί­πλο­κη και η συ­γκέ­ντρω­ση κα­τα­θέ­σε­ων στον τόπο όπου δια­πρά­χθη­κε το μα­κε­λειό ανα­μέ­νε­ται να διαρ­κέ­σει μέρες.

Ο πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν ενη­με­ρώ­θη­κε για το πε­ρι­στα­τι­κό, ανέ­φε­ρε η εκ­πρό­σω­πος του Λευ­κού Οίκου, η Τζεν Ψάκι.

Αστυ­νο­μι­κοί έφθα­σαν επι­τό­που μέσα σε «με­ρι­κά λεπτά μόλις» αφό­του οι αρχές ει­δο­ποι­ή­θη­καν ότι κά­ποιος είχε ανοί­ξει πυρ στον χώρο στάθ­μευ­σης του σού­περ μάρ­κετ και «πολύ γρή­γο­ρα» μπή­καν στο κα­τά­στη­μα, όπου είχε οχυ­ρω­θεί, εξή­γη­σε νω­ρί­τε­ρα ο Κέρι Για­μα­γκού­τσι, αξιω­μα­τι­κός της αστυ­νο­μί­ας.

Σε βί­ντεο η αυ­θε­ντι­κό­τη­τα των οποί­ων δεν έχει επι­βε­βαιω­θεί από τις αρχές βλέ­πει κα­νείς του­λά­χι­στον τρία πτώ­μα­τα να κεί­το­νται στο έδα­φος μέσα και γύρω από το κτί­ριο, ενώ ακού­γο­νται εκ­πυρ­σο­κρο­τή­σεις.

«Απο­φύ­γε­τε την πε­ριο­χή», είχε απαι­τή­σει, με όλα τα γράμ­μα­τα κε­φα­λαία, η αστυ­νο­μία του Μπόλ­ντερ νω­ρί­τε­ρα μέσω Twitter, διευ­κρι­νί­ζο­ντας πως η κα­τά­στα­ση ήταν ακόμα ρευ­στή.

Δε­κά­δες μέλη των δυ­νά­με­ων επι­βο­λής της τάξης, ανά­με­σά τους μέλη μο­νά­δων επέμ­βα­σης με βαρύ οπλι­σμό, πε­ρι­κύ­κλω­σαν το σού­περ μάρ­κετ πε­ρί­που μισή ώρα μετά τους πρώ­τους πυ­ρο­βο­λι­σμούς.

Διέ­θε­ταν τε­θω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα, που πήραν θέση στην εί­σο­δο, σύμ­φω­να με πλάνα που ανα­με­τέ­δι­δε απευ­θεί­ας αυ­τό­πτης μάρ­τυ­ρας.

Πε­ρί­που έξι αστυ­νο­μι­κοί με του­φέ­κια εφό­δου ανέ­βη­καν στην τα­ρά­τσα του κα­τα­στή­μα­τος με τη βο­ή­θεια οχή­μα­τος του πυ­ρο­σβε­στι­κού σώ­μα­τος, που άνοι­ξε τη με­γά­λη σκάλα του.

Ορι­σμέ­νοι πε­λά­τες που είχαν κρυ­φτεί μέσα στο σού­περ μάρ­κετ τό­νι­σαν πως η ζωή τους σώ­θη­κε χάρη στους αστυ­νο­μι­κούς που ει­σέ­βα­λαν στο κα­τά­στη­μα από την τα­ρά­τσα.

Τα mass shootings του εί­δους – σε σχο­λεία, σε εμπο­ρι­κά κέ­ντρα, σε χώ­ρους λα­τρεί­ας – απο­τε­λούν αέναα επα­να­λαμ­βα­νό­με­νη τρα­γω­δία στις ΗΠΑ, όπου η μια κυ­βέρ­νη­ση μετά την άλλη απο­δει­κνύ­ε­ται ανί­σχυ­ρη να στα­μα­τή­σει τους σκο­τω­μούς.

Στα μέσα Φε­βρουα­ρί­ου, ο Δη­μο­κρα­τι­κός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν αξί­ω­σε το αμε­ρι­κα­νι­κό Κο­γκρέ­σο να ανα­λά­βει δράση «τώρα» για να πε­ριο­ρι­στεί η δια­κί­νη­ση όπλων στις ΗΠΑ, τρία χρό­νια μετά το μα­κε­λειό σε λύ­κειο της Πάρ­κλαντ (Φλό­ρι­ντα), όπου έχα­σαν τη ζωή τους 17 μα­θη­τές και εκ­παι­δευ­τι­κοί.

«Αυτή η Γε­ρου­σία οφεί­λει να κα­ταρ­τί­σει νο­μο­θε­σία για να συμ­βάλ­λει να στα­μα­τή­σει η επι­δη­μία της βίας με τη χρήση πυ­ρο­βό­λων όπλων, και θα το κάνει», δια­βε­βαί­ω­σε χθες βράδυ μέσω Twitter ο επι­κε­φα­λής της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας των Δη­μο­κρα­τι­κών στο σώμα, ο Τσακ Σού­μερ.

Επρό­κει­το για το δεύ­τε­ρο μα­κε­λειό μέσα σε μια βδο­μά­δα, μετά τις επι­θέ­σεις σε κέ­ντρα μασάζ και σπα με οκτώ θύ­μα­τα, ανά­με­σά τους έξι γυ­ναί­κες ασια­τι­κής κα­τα­γω­γής, στην Ατλά­ντα (Τζόρ­τζια). Για τις δο­λο­φο­νί­ες αυτές κα­τη­γο­ρεί­ται λευ­κός άν­δρας 21 ετών.

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email