Με­γα­λώ­νουν οι επι­κίν­δυ­νες συ­νέ­πειες από το σύ­στη­μα Υγεί­ας της «μίας νόσου»

Με­γα­λώ­νουν οι επι­κίν­δυ­νες συ­νέ­πειες από το σύ­στη­μα Υγεί­ας της «μίας νόσου»
«Φρα­κά­ρουν» οι ΜΕΘ Covid στην Ατ­τι­κή

Το «φρα­κά­ρι­σμα» στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία της Ατ­τι­κής και άλλων πε­ριο­χών της χώρας, καθώς και οι συ­νε­χείς απο­κα­λυ­πτι­κές κα­ταγ­γε­λί­ες υγειο­νο­μι­κών, σω­μα­τεί­ων και ασθε­νών για τις επι­κίν­δυ­νες συ­νέ­πειες από τη νέα με­τα­τρο­πή του δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος Υγεί­ας σε σύ­στη­μα της «μίας νόσου», ξε­σκε­πά­ζουν για μια ακόμα φορά το απα­τη­λό κυ­βερ­νη­τι­κό αφή­γη­μα περί «ενι­σχυ­μέ­νου και θω­ρα­κι­σμέ­νου ΕΣΥ» και ανα­δει­κνύ­ουν την κρι­σι­μό­τη­τα των αι­τη­μά­των που πρό­βα­λαν και με τη χτε­σι­νή τους απερ­γία οι υγειο­νο­μι­κοί.

Στην Ατ­τι­κή, με τη νέα έξαρ­ση της παν­δη­μί­ας, η πλη­ρό­τη­τα στις ΜΕΘ Covid φτά­νει στο 90%, και μά­λι­στα παρά τα «βα­φτί­σια» και τη με­τα­τρο­πή σε ΜΕΘ Covid κλι­νών εντα­τι­κής θε­ρα­πεί­ας που προ­ο­ρί­ζο­νται για άλλες σο­βα­ρές ασθέ­νειες. Σε πολλά νο­σο­κο­μεία του Λε­κα­νο­πε­δί­ου έχουν γε­μί­σει όλα τα κρε­βά­τια ΜΕΘ Covid, ενώ σε άλλες κλι­νι­κές εντεί­νε­ται το άθλιο και χρό­νιο φαι­νό­με­νο των ράν­τζων, καθώς συμ­πτύσ­σο­νται κλι­νι­κές προ­κει­μέ­νου να «εξοι­κο­νο­μη­θούν» κρε­βά­τια και προ­σω­πι­κό για τη νο­ση­λεία ασθε­νών με Covid.

Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κές κα­ταγ­γε­λί­ες μέσα από τα νο­σο­κο­μεία

Νέο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα απο­τε­λεί το Τζά­νειο Νο­σο­κο­μείο:
Τα 10 κρε­βά­τια της Μο­νά­δας Αυ­ξη­μέ­νης Φρο­ντί­δας εν μία νυκτί βα­φτί­στη­καν MEΘ Covid-19, χωρίς τον απαι­τού­με­νο εξο­πλι­σμό και το κα­τάλ­λη­λα εκ­παι­δευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό.
Ο 3ος όρο­φος, όπου ήταν η Ου­ρο­λο­γι­κή κλι­νι­κή, κα­ταρ­γή­θη­κε και νο­ση­λεύ­ει πε­ρι­στα­τι­κά Covid, με την κλι­νι­κή να συ­στε­γά­ζε­ται με την ΩΡΛ και δύο μόνο χει­ρουρ­γι­κές αί­θου­σες να λει­τουρ­γούν για τις ανά­γκες όλων των κλι­νι­κών…

Αντί­στοι­χη είναι η κα­τά­στα­ση στην Πάτρα:
Στo Πα­νε­πι­στη­μια­κό Νο­σο­κο­μείο του Ρίου, μετά την Οφθαλ­μο­λο­γι­κή (26 κρε­βά­τια) και την ΩΡΛ (23 κρε­βά­τια) εκ­κε­νώ­θη­κε και η Πα­θο­λο­γι­κή κλι­νι­κή, ενώ τα χει­ρουρ­γεία έχουν μειω­θεί κατά 50% και έχουν συγ­χω­νευ­τεί.
Και τα 22 κρε­βά­τια της Γε­νι­κής ΜΕΘ έχουν με­τα­τρα­πεί σε μο­νά­δα Covid 19, με τους ασθε­νείς που χρή­ζουν Γε­νι­κής ΜΕΘ να «κα­λύ­πτο­νται» από τα 6 κρε­βά­τια της υπο­μο­νά­δας στε­φα­νιαί­ων νο­ση­μά­των, τα οποία είναι μο­νί­μως κα­τει­λημ­μέ­να.

Στην Κρήτη, στο ΠΑΓΝΗ ήδη γί­νο­νται «συ­ζη­τή­σεις» για τη συρ­ρί­κνω­ση και της Πα­θο­λο­γι­κής κλι­νι­κής, για τις ανά­γκες νο­ση­λεί­ας Covid, όπως και για τη με­τα­τρο­πή της Μο­νά­δας Εμ­φραγ­μά­των σε ΜΕΘ Covid. Ενώ από τον Νο­έμ­βρη έχει συρ­ρι­κνω­θεί δρα­μα­τι­κά η λει­τουρ­γία της Παι­δο­χει­ρουρ­γι­κής (από τα 20 κρε­βά­τια λει­τουρ­γούν μόνο τα 9) και της Νε­φρο­λο­γι­κής (το εξε­τα­στή­ριο των νε­φρο­λό­γων είναι μέσα στην κλι­νι­κή Covid!). Στην Καρ­διο­λο­γι­κή, στη Νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κή και στην Πα­θο­λο­γι­κή κλι­νι­κή το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα «αυ­ξά­νε­ται η πλη­ρό­τη­τα αλλά και η βα­ρύ­τη­τα των πε­ρι­στα­τι­κών».

Τις επι­πτώ­σεις της επι­λο­γής της κυ­βέρ­νη­σης να με­τα­τρέ­ψει τα νο­σο­κο­μεία σε μίας νόσου, αφή­νο­ντας χωρίς υπη­ρε­σί­ες Υγεί­ας χι­λιά­δες ασθε­νείς άλλων πα­θή­σε­ων, ανα­δει­κνύ­ει και το Σω­μα­τείο Ερ­γα­ζο­μέ­νων του Νο­σο­κο­μεί­ου ΑΧΕΠΑ.

Covid Παπανικολάου ΑΧΕΠΑ
Φωτο Reuters
Με ανα­κοί­νω­σή του ση­μειώ­νει ότι στο ΑΧΕΠΑ «κλι­νι­κές και μο­νά­δες που έκλει­σαν ή άλ­λα­ξαν χρήση για να αντι­με­τω­πι­στούν οι ανά­γκες που προ­έ­κυ­ψαν, συ­νε­χί­ζουν να είναι εκτός λει­τουρ­γί­ας ή να υπο­λει­τουρ­γούν, με τη δι­καιο­λο­γία της ανα­μο­νής του τρί­του κύ­μα­τος της παν­δη­μί­ας».

Ρωτά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά: «Οι 800 και πλέον ασθε­νείς που προ­σέρ­χο­νταν σε μία εφη­με­ρία του ΑΧΕΠΑ πού πάνε τώρα; Μέσα στην οι­κο­νο­μι­κή κρίση και στην ανερ­γία που μα­στί­ζει τη χώρα, πού απευ­θύ­νο­νται οι πο­λί­τες για θε­ρα­πεία και πρό­λη­ψη; Πού γρά­φουν έστω τα φάρ­μα­κά τους για τα χρό­νια νο­σή­μα­τα; Από τη στιγ­μή που μόνο ως επεί­γον πε­ρι­στα­τι­κό έχει κά­ποιος πρό­σβα­ση στις εφη­με­ρί­ες, πού πάνε οι πο­λί­τες που δεν φέρ­νει το ΕΚΑΒ; Μήπως στρέ­φο­νται σε ιδιώ­τες για­τρούς και ιδιω­τι­κά θε­ρα­πευ­τή­ρια; Αλή­θεια, αν κά­ποιος δεν έχει χρή­μα­τα, πού πρέ­πει να απευ­θυν­θεί;».

Σε ό,τι αφορά την πρό­σβα­ση στα εξω­τε­ρι­κά ια­τρεία που με­τα­τρά­πη­καν σε εμ­βο­λια­στι­κό κέ­ντρο, το Σω­μα­τείο ση­μειώ­νει πως τα ρα­ντε­βού στο εμ­βο­λια­στι­κό κέ­ντρο, που κλεί­νο­νται σε βάθος τρι­μή­νου, προ­ε­ξο­φλούν ότι δεν πρό­κει­ται να επι­στρέ­ψουν σε πλήρη λει­τουρ­γία σύ­ντο­μα.

Επί­σης θέτει το ερώ­τη­μα: «Εως πότε οι ερ­γα­ζό­με­νοι με την πρό­φα­ση της κρί­σης θα με­τα­φέ­ρο­νται από κλι­νι­κή σε κλι­νι­κή και από μο­νά­δα σε μο­νά­δα, κου­βα­λώ­ντας εξο­πλι­σμό και υλικά; Εως πότε οι ασθε­νείς θα με­τα­φέ­ρο­νται σαν βα­λί­τσες από κλι­νι­κή σε κλι­νι­κή, από νο­σο­κο­μείο σε νο­σο­κο­μείο και τε­λι­κά σε ιδιω­τι­κά κέ­ντρα;» – τα οποία μά­λι­στα και στην παν­δη­μία επέ­λε­ξαν να χει­ρι­στούν το κερ­δο­φό­ρο κομ­μά­τι των νο­ση­λειών, αφή­νο­ντας τα πε­ρι­στα­τι­κά Covid στο ΕΣΥ.

Print Friendly, PDF & Email