Μαυραγοριτισμός από τη διοίκηση του Αιγινήτειου Νοσοκομείου: Πουλάει 40 ευρώ το τεστ κορονοϊού στους συνοδούς ασθενών!

Που­λά­ει 40 ευρώ το δια­γνω­στι­κό τεστ στους συ­νο­δούς των ασθε­νών η διοί­κη­ση του Νο­σο­κο­μεί­ου «Αι­γι­νή­τειο»! Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες τη Μ. Πέμ­πτη πάρ­θη­καν δύο τεστ σε δύο συ­νο­δούς ασθε­νών και σή­με­ρα Μ. Πα­ρα­σκευή τους κά­λε­σαν να πε­ρά­σουν από το λο­γι­στή­ριο να πλη­ρώ­σουν από 40 ευρώ καθώς τέ­θη­κε σε εφαρ­μο­γή σχε­τι­κή από­φα­ση της διοί­κη­σης.

Το όλο θέμα ξε­κι­νά τον πε­ρα­σμέ­νο Νο­έμ­βρη (19/11) όταν η διοί­κη­ση του Νο­σο­κο­μεί­ου «Αι­γι­νή­τειο», απο­φά­σι­σε ο ανα­γκαί­ος και για τους συ­νο­δούς των ασθε­νών μο­ρια­κός έλεγ­χος να γί­νε­ται επί πλη­ρω­μή. Μά­λι­στα, η διοί­κη­ση επι­κα­λεί­ται τάχα τη «διευ­κό­λυν­ση τους και εφό­σον το επι­θυ­μούν καθώς η ανω­τέ­ρω εξέ­τα­ση απαι­τεί­ται για την πα­ρα­μο­νή τους σε χώ­ρους του Νο­σο­κο­μεί­ου» και επι­βάλ­λει την «τι­μο­λό­γη­ση της μο­ρια­κής δο­κι­μα­σί­ας ανί­χνευ­σης SARS-CoV-2 (Real Time PCR) στο ποσό των σα­ρά­ντα ευρώ (40,00 €) απο­κλει­στι­κά για τους συ­νο­δούς νο­ση­λευο­μέ­νων ασθε­νών».

Η αγω­νία των συ­νο­δών, οι οποί­οι λόγω των τρα­γι­κών ελ­λεί­ψε­ων υπο­κα­θι­στούν νο­ση­λευ­τές και βοη­θη­τι­κό προ­σω­πι­κό, για τους δι­κούς τους αν­θρώ­πους συ­νο­δεύ­ε­ται και με τη σύ­στα­ση της πλη­ρω­μής των 40 ευρώ «στο Τμήμα Κί­νη­σης Ασθε­νών κα­τό­πιν σχε­τι­κού πα­ρα­πεμ­πτι­κού από το θε­ρά­πο­ντα ιατρό του νο­ση­λευό­με­νου ασθε­νούς». Δη­λα­δή κάθε συ­νο­δός αντί να κάνει δω­ρε­άν το τεστ, θα πρέ­πει να πλη­ρώ­νει αδρά.

Αυτό εν­νο­εί η κυ­βέρ­νη­ση όταν μι­λά­ει για «ενί­σχυ­ση των νο­σο­κο­μεί­ων», την αύ­ξη­ση των άμε­σων κι έμ­με­σων πλη­ρω­μών των ερ­γα­ζο­μέ­νων. Με­τα­κυ­λί­ο­ντας ακόμη μια κρα­τι­κή ευ­θύ­νη -όπως είναι ο μα­ζι­κός και συ­στη­μα­τι­κός ερ­γα­στη­ρια­κός έλεγ­χος- στην τσέπη του λαού, σπρώ­χνο­ντάς τον επί ένα ολό­κλη­ρο χρόνο να πλη­ρώ­νει στα ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά για τεστ και τώρα κα­λεί­ται να ξα­να­πλη­ρώ­σει στο δη­μό­σιο σύ­στη­μα Υγεί­ας.

πηγή: atexnos.gr

 

Print Friendly, PDF & Email