Λίστα Forbes: Εν μέσω πανδημίας, οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι κατά 5,1 τρισ. δολάρια!

Ενώ οι λαοί του πλα­νή­τη βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με τις βα­ριές επι­πτώ­σεις της νέας οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης που επι­τα­χύν­θη­κε από την παν­δη­μία του κο­ρω­νοϊ­ού, το με­γά­λο κε­φά­λαιο βγαί­νει… κερ­δι­σμέ­νο! Αυτό προ­κύ­πτει από τα στοι­χεία της 35ης ανα­θε­ω­ρη­μέ­νης λί­στας των πλου­σιό­τε­ρων αν­θρώ­πων στον πλα­νή­τη για το 2021 που έδωσε στη δη­μο­σιό­τη­τα το πε­ριο­δι­κό Forbes.

Στην «λίστα Forbes» πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται συ­νο­λι­κά 2.755 δι­σε­κα­τομ­μυ­ριού­χοι, αριθ­μός που είναι αυ­ξη­μέ­νος κατά 660 άτομα σε σχέση με το 2020, ενώ για πρώτη φορά ει­σέρ­χο­νται στο «club» των κροί­σων 493 άτομα! Με λίγα λόγια, κάθε… 17 ώρες «γεν­νιέ­ται» και ένας δι­σε­κα­τομ­μυ­ριού­χος!

Η συ­νο­λι­κή πε­ριου­σία των πλου­σιό­τε­ρων κα­πι­τα­λι­στών της Γης ανέρ­χε­ται σε 13,1 τρι­σε­κα­τομ­μύ­ρια δο­λά­ρια, δη­λα­δή ενι­σχυ­σμέ­νη κατά 5,1 τρισ. δο­λά­ρια σε σχέση με 12 μήνες πριν! Την ίδια στιγ­μή που εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι σε όλο τον κόσμο βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με την φτώ­χεια, την ανερ­γία και την ερ­γα­σια­κή επι­σφά­λεια, μια κάστα δι­σε­κα­τομ­μυ­ριού­χων συ­νε­χί­ζουν να πλου­τί­ζουν!

Για τέ­ταρ­τη συ­νε­χό­με­νη φορά στην πρώτη θέση της λί­στας βρί­σκε­ται ο ιδρυ­τής και διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Amazon Τζεφ Μπέ­ζος με πε­ριου­σία 177 δισ. σο­λά­ρια, ενώ ακο­λου­θεί δεύ­τε­ρος ο Ίλον Μάσκ της Tesla με 151 δισ. δο­λά­ρια. Στο Top-10 των δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ου­χων πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται ο Μπιλ Γκέιτς της Microsoft, ο Μαρκ Ζού­κερ­μπεργκ του Facebook και ο Γουό­ρεν Μπά­φετ της Berkshire Hathaway. Πλου­σιό­τε­ρος ευ­ρω­παί­ος – και τρί­τος στην λίστα – ανα­δει­κνύ­ε­ται ο Γάλ­λος Μπερ­νάρντ Αρνό της πο­λυ­ε­θνι­κής Louis Vuitton με συ­νο­λι­κή πε­ριου­σία 150 δισ. δο­λα­ρί­ων.

Οι ΗΠΑ εξα­κο­λου­θούν να απο­τε­λούν την βάση των πιο πλού­σιων αν­θρώ­πων του πλα­νή­τη, καθώς 724 Αμε­ρι­κα­νοί δια­θέ­τουν πε­ριου­σία άνω του 1 δισ. δο­λα­ρί­ων. Ακο­λου­θουν η Κίνα με 698 δι­σε­κα­τομ­μυ­ριού­χους, η Ινδία με 140, η Γερ­μα­νία με 136 και η Ρωσία με 117.

Στην «λίστα Forbes» με τους πλου­σιό­τε­ρους αν­θρώ­πους του πλα­νή­τη πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και τέσ­σε­ρα… «πα­τριω­τά­κια»: Πρό­κει­ται για τους Φί­λιπ­πο Νιάρ­χο με πε­ριου­σία 2,8 δισ. Δο­λα­ρί­ων, Αρι­στο­τέ­λη Μυ­στα­κί­δη με πε­ριου­σία 2,3 δισ. Δο­λα­ρί­ων, Ιβάν Σαβ­βί­δη (1,7 δισ. δο­λά­ρια) και Βαρδή Βαρ­δι­νο­γιάν­νη (1,4 δισ. Δο­λά­ρια).

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email