Ιταλίδα δικαστής αποφάσισε ότι υγειονομικοί που αρνούνται να εμβολιαστούν δεν δικαιούνται να πληρώνονται

Ιτα­λί­δα δι­κα­στής της πόλης Μπε­λού­νο, στην πε­ριο­χή Βέ­νε­το, απο­φά­σι­σε τα μέλη του υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού που αρ­νού­νται να εμ­βο­λια­στούν, δεν δι­καιού­νται να συ­νε­χί­ζουν να λαμ­βά­νουν τον μισθό τους.

Η εν λόγω δι­κα­στής ασχο­λή­θη­κε με το όλο θέμα μετά από προ­σφυ­γή έντε­κα πο­λι­τών ( πρό­κει­ται για τρεις νο­ση­λευ­τές και οκτώ μέλη του βοη­θη­τι­κού προ­σω­πι­κού), οι οποί­οι ερ­γά­ζο­νται σε δυο οί­κους ευ­γη­ρί­ας της πε­ριο­χής του Μπε­λού­νο.

Μετά την άρ­νη­σή τους να εμ­βο­λια­σθούν, τέ­θη­καν σε υπο­χρε­ω­τι­κή άδεια από τους ερ­γο­δό­τες τους. Αμέ­σως μετά, για­τρός του ιτα­λι­κού δη­μο­σί­ου έκρι­νε ότι είναι «ακα­τάλ­λη­λοι προς ερ­γα­σία», λόγω της αρ­νη­τι­κής τους στά­σης προς το εμ­βό­λιο κατά της covid 19 και των συ­νε­πειών που αυτή μπο­ρεί να έχει σε ηλι­κιω­μέ­νους και ευ­πα­θείς ομά­δες.

Μετά από προ­σφυ­γή των έντε­κα «αρ­νη­τών» στην ιτα­λι­κή δι­καιο­σύ­νη (στην οποία επι­κα­λού­νταν το δι­καί­ω­μα ελεύ­θε­ρης επι­λο­γής των πο­λι­τών), η αρ­μό­δια δι­κα­στής απο­φάν­θη­κε ότι δεν υφί­στα­νται βά­σι­μες αι­τί­ες για άρ­νη­ση του εμ­βο­λί­ου, από την στιγ­μή που «είναι ευ­ρέ­ως γνω­στή η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των συ­γκε­κρι­μέ­νων σκευα­σμά­των επί των αρ­νη­τι­κών επι­πτώ­σε­ων της νόσου, όπως απο­δει­κνύ­ε­ται και από την δρα­στι­κή μεί­ω­ση των θα­νά­των στις κα­τη­γο­ρί­ες πο­λι­τών που μπό­ρε­σαν να εμ­βο­λια­στούν».

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email