ΗΠΑ: Νέα στοι­χεία εμπλέ­κουν το FBI και την αστυ­νο­μία στην δο­λο­φο­νία του Μάλ­κολμ Χ

Να ανοί­ξει ξανά, έπει­τα απο 56 χρό­νια, ο φά­κε­λος της έρευ­νας για την δο­λο­φο­νία του εμ­βλη­μα­τι­κού Αμε­ρι­κα­νού ακτι­βι­στή για τα πο­λι­τι­κά και κοι­νω­νι­κά δι­καιώ­μα­τα των μαύ­ρων Μάλ­κολμ Λίτλ, γνω­στό­τε­ρου ως Μάλ­κολμ Χ (Malcolm X), ζητά η οι­κο­γέ­νεια του έπει­τα από επι­στο­λή που είδε το φως της δη­μο­σιό­τη­τας και ανα­τρέ­πει τα δε­δο­μέ­να.

Σύμ­φω­να με την εν λόγω επι­στο­λή, την οποία φέ­ρε­ται να έγρα­ψε ένας πρώην μυ­στι­κός αστυ­νο­μι­κός λίγο πριν πε­θά­νει, στη δο­λο­φο­νία εμπλέ­κο­νται το FBI και η αστυ­νο­μία της Νέας Υόρ­κης.

Ο Ρέι­μοντ Γουντ, που υπο­γρά­φει την επι­στο­λή, ισχυ­ρί­ζε­ται ότι δέ­χθη­κε πιέ­σεις από τους προ­ϋ­στά­με­νους του να δια­σφα­λί­σει ότι δεν θα υπήρ­χε η κα­τάλ­λη­λη επί­βλε­ψη στην εί­σο­δο του Audubon Ballroom την ημέρα που δο­λο­φο­νή­θη­κε ο Αφρο­α­με­ρι­κα­νός ηγέ­της.

Όπως ισχυ­ρί­ζε­ται η οι­κο­γέ­νεια και ο δι­κη­γό­ρος του Μάλ­κολμ Χ, το FBI και τη Αστυ­νο­μία της Νέας Υόρ­κης (NYPD) συ­γκά­λυ­ψαν τις λε­πτο­μέ­ρειες της δο­λο­φο­νί­ας που δια­πρά­χθη­κε κατά την διάρ­κεια ομι­λί­ας στο Χάρ­λεμ στις 21 Φε­βρουα­ρί­ου 1965.

Σε ανα­κοί­νω­ση της η Αστυ­νο­μία της Νέας Υόρ­κης ανέ­φε­ρε ότι «πα­ρεί­χε όλα τα δια­θέ­σι­μα αρ­χεία που σχε­τί­ζο­νται με την υπό­θε­ση» στον ει­σαγ­γε­λέα του Μαν­χά­ταν Σάι­ρους Βανς Τζού­νιορ και εξέ­φρα­σε την δέ­σμευ­σή της «να πα­ρέ­χει βο­ή­θεια σε αυτή την επα­νε­ξέ­τα­ση με οποιον­δή­πο­τε τρόπο».

Print Friendly, PDF & Email