Ιν­δια­νά­πο­λη: Οκτώ νε­κροί από τους πυ­ρο­βο­λι­σμούς στις εγκα­τα­στά­σεις της FedEx

Οκτώ άν­θρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους κατά το επει­σό­διο με πυ­ρο­βο­λι­σμούς στις εγκα­τα­στά­σεις της FedEx στην Ιν­δια­νά­πο­λη, πρω­τεύ­ου­σα της πο­λι­τεί­ας Ιντιά­να των ΗΠΑ, ανα­κοί­νω­σε η το­πι­κή αστυ­νο­μία. Αδιευ­κρί­νι­στα πα­ρα­μέ­νουν τα κί­νη­τρα του δρά­στη.

Αρ­κε­τοί ακόμη άν­θρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν και με­τέ­βη­σαν σε νο­σο­κο­μεία, δή­λω­σε η εκ­πρό­σω­πος της αστυ­νο­μί­ας Τζίνι Κουκ σε συ­νέ­ντευ­ξη Τύπου τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Πα­ρα­σκευ­ής.

Του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρα άτομα νο­ση­λεύ­ο­νται, ένα εκ των οποί­ων σε κρί­σι­μη κα­τά­στα­ση.

Δύο ακόμη άτομα δέ­χθη­καν επί τόπου τις πρώ­τες βο­ή­θειες, ενώ κα­νέ­νας αστυ­νο­μι­κός δεν τραυ­μα­τί­στη­κε.

Η αστυ­νο­μία είχε ανα­κοι­νώ­σει νω­ρί­τε­ρα ότι ο φε­ρό­με­νος ως δρά­στης έθεσε τέρμα στη ζωή του.

H αστυ­νο­μία ζή­τη­σε από τους συγ­γε­νείς των ερ­γα­ζο­μέ­νων στη FedEx να με­τα­βούν στο ξε­νο­δο­χείο Holiday Inn.

Το πε­ρι­στα­τι­κό ση­μειώ­θη­κε στα γρα­φεία της εται­ρεί­ας τα­χυ­με­τα­φο­ρών FedEx που βρί­σκε­ται στη Μί­ρα­μπελ Ρό­ουντ, κοντά στο διε­θνές αε­ρο­δρό­μιο της Ιν­δια­νά­πο­λης, αργά χθες Πέμ­πτη, σύμ­φω­να με τον τη­λε­ο­πτι­κό σταθ­μό WRTV.

Εκ­πρό­σω­πος της FedEx δή­λω­σε ότι η εται­ρεία έχει ενη­με­ρω­θεί για το πε­ρι­στα­τι­κό. “Προ­σπα­θού­με να συ­γκε­ντρώ­σου­με πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες και συ­νερ­γα­ζό­μα­στε με τις αρχές”, τό­νι­σε.

Print Friendly, PDF & Email