Η ΕΛΣΤΑΤ «έχασε» 325.800 ανέργους!

Μείωση του ποσοστού της ανεργίας στο 13% για τον μήνα Σεπτέμβριο ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, πλην όμως, ο αριθμός των ανέργων που καταμετρά, είναι μικρότερος κατά 325.800 ή κατά 35%, σε σχέση με τους ανέργους που ήταν εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ τον ίδιο μήνα!

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, τον μήνα Σεπτέμβριο ο αριθμός των ανέργων, που αναζητούν εργασία, ανήλθε σε 609.501 άτομα και το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε στο 13%, από 16,5% τον Σεπτέμβριο του 2020 και 13,9% τον Αύγουστο του 2021.

Όμως, ο ΟΑΕΔ, για τον ίδιο μήνα, τον Σεπτέμβριο του 2021, κατέγραψε 935.301 ανέργους, οι οποίοι επίσης αναζητούν εργασία.

Πρόκειται για μια διαφορά της τάξης των 325.800 ανέργων, το μέγεθος της οποίας ξεφεύγει από τα όρια του στατιστικού λάθους, αφού, με βάση τα επίσημα στοιχεία των δύο Οργανισμών, η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει το 65% του αριθμού των εγγεγραμμένων, στον ΟΑΕΔ, ανέργων.

Τίθεται σαφές ζήτημα αξιοπιστίας της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί στην έρευνά της, βρίσκει λιγότερους ανέργους κατά 35% σε σχέση με όσους είναι εγγεγραμμένοι τον ίδιο μήνα στον ΟΑΕΔ, ως «αναζητούντες εργασία».

Διευκρινίζεται πως η Ελληνική Στατιστική Αρχή καταγράφει την εξέλιξη της ανεργίας με βάση έρευνα ερωτηματολογίου, σαν δημοσκόπηση, ενώ τα στοιχεία του ΟΑΕΔ προκύπτουν με βάση τις εγγραφές των ανέργων στο μητρώο του.

Τα στοιχεία για την ανεργία του Σεπτεμβρίου της ΕΛΣΤΑΤ είναι εδώ και τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για την ανεργία του ίδου μήνα είναι εδώ.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ ως απασχολούμενοι καταγράφονται τα άτομα ηλικίας 15 έως 89 ετών τα οποία ενέπιπταν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς (διεξαγωγής της έρευνας) σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

• άτομα τα οποία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς εργάστηκαν για τουλάχιστον 1 ώρα έναντι αμοιβής ή κέρδους, συμπεριλαμβανομένων των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης

• άτομα με θέση εργασίας ή επαγγελματική δραστηριότητα τα οποία δεν εργάζονταν προσωρινά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς αλλά είχαν σύνδεση με την εργασία τους. Σύνδεση εργασίας έχουν οι ακόλουθες ομάδες:

– άτομα που δεν εργάζονται λόγω αργίας/διακοπών, ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας, αναρρωτικής άδειας, άδειας μητρότητας ή πατρότητας,

– άτομα που συμμετέχουν σε κατάρτιση σχετική με την εργασία,

– άτομα σε γονική άδεια, τα οποία λαμβάνουν και/ή δικαιούνται εισόδημα ή επιδόματα σχετικά με την εργασία ή των οποίων η γονική άδεια είναι μέγιστης αναμενόμενης διάρκειας 3 μηνών,

– εποχιακοί εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της νεκρής περιόδου, εάν συνεχίζουν να εκτελούν τακτικά καθήκοντα και υποχρεώσεις για την εργασία ή την επαγγελματική δραστηριότητα, εξαιρουμένης της εκπλήρωσης νομικών ή διοικητικών υποχρεώσεων,

– άτομα τα οποία δεν εργάζονται προσωρινά για άλλους λόγους, εάν η απουσία είναι μέγιστης αναμενόμενης διάρκειας 3 μηνών.

Στο πλαίσιο αυτό, «άνεργοι» χαρακτηρίζονται τα άτομα ηλικίας 15 – 74 ετών που δεν χαρακτηρίστηκαν ως απασχολούμενοι (σύμφωνα με τον προηγούμενο ορισμό), ήταν άμεσα διαθέσιμοι για εργασία και είτε αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες 4 εβδομάδες είτε είχαν βρει μια εργασία που θα αναλάμβαναν μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Φταίει η «μαύρη εργασία»!

Η ΕΛΣΤΑΤ υποστηρίζει ότι, το ζήτημα της διαφοράς των «ανέργων» και των «εγγεγραμμένων ανέργων» είναι διαχρονικό και απαντά σε όλες τις Χώρες του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.

Ο αριθμός των ανέργων (και συνακόλουθα το ποσοστό της ανεργίας) αποτελεί αντικείμενο εκτίμησης από τις Στατιστικές Αρχές (στη Χώρα μας από την ΕΛΣΤΑΤ) μέσω της δειγματοληπτικής Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) και τα αποτελέσματά της διαφέρουν από τα διοικητικά μητρώα της «εγγεγραμμένης ανεργίας» (στην Ελλάδα το μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ).

Σύμφωνα με τους διεθνείς ορισμούς που χρησιμοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ, «άνεργοι» χαρακτηρίζονται τα άτομα τα οποία:

(α) δεν εργάζονται,

β) είναι άμεσα διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία και

(γ) αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες τέσσερεις εβδομάδες. Τα παραπάνω διαπιστώνονται με μία σειρά ειδικών ερωτημάτων στο ερωτηματολόγιο της Έρευνας.

Αντίθετα, στο διοικητικό μητρώο του ΟΑΕΔ η «ενεργή αναζήτηση» και η «διαθεσιμότητα» για εργασία δηλώνεται κατά την εγγραφή και δεν επικαιροποιείται.

Επιπρόσθετα, τα άτομα τα οποία εργάζονται χωρίς ασφάλιση (μαύρη εργασία) ή εργάστηκαν σε πρόχειρες ή ευκαιριακές εργασίες, καταγράφονται ως «απασχολούμενοι» στην ΕΕΔ αλλά ταυτόχρονα μπορούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι στο διοικητικό μητρώο του ΟΑΕΔ.

Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα που δεν εργάζονται και ταυτόχρονα δεν αναζητούν εργασία ή δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία, τα οποία καταγράφονται ως «μη ενεργοί» (και εκτός εργατικού δυναμικού) στην ΕΕΔ αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ προκειμένου να είναι δικαιούχοι των προνομίων του ΟΑΕΔ.

Κατά συνέπεια, τα άτομα που καταγράφονται ως άνεργοι από την ΕΛΣΤΑΤ δεν συμπίπτουν από εννοιολογική άποψη με εκείνα που εγγράφονται στο διοικητικό μητρώο του ΟΑΕΔ και, ως εκ τούτου, λόγω της διαφοράς των ορισμών, δεν είναι δυνατή η σύμπτωση των δύο πληθυσμών.

Κακούρης Παναγιώτης

πηγή: sofokleousin.gr

Print Friendly, PDF & Email