Γνωρίστε τα πιο μολυσμένα ποτάμια στον κόσμο

Η Διεθνής Ημέρα Δράσης για τα Ποτάμια γιορτάζεται στις 14 Μαρτίου

Τα σκου­πί­δια επι­πλέ­ουν στον πο­τα­μό Yangtze στο Chongqing, Κίνα.
Μια έκ­θε­ση του Πα­γκό­σμιου Τα­μεί­ου για τη φύση
εκτι­μά ότι ο πο­τα­μός παίρ­νει πε­ρισ­σό­τε­ρα από τα μισά
από τα λυ­μά­των και τα βιο­μη­χα­νι­κά από­βλη­τα της Κίνας

Salween

Πο­τα­μός της Νο­τιο­α­να­το­λι­κής Ασίας, μή­κους 3.289 χι­λιο­μέ­τρων, ρέει από το ορο­πέ­διο του Θιβέτ νότια προς τη θά­λασ­σα Αντα­μάν, κυ­ρί­ως στη νο­τιο­δυ­τι­κή Κίνα και την ανα­το­λι­κή Βιρ­μα­νία, με ένα μικρό τμήμα στα σύ­νο­ρα της Βιρ­μα­νί­ας και της Ταϊ­λάν­δης
Θε­ω­ρεί­ται το πιο μο­λυ­σμέ­νο του κό­σμου και λέ­γε­ται ότι η ανα­στρο­φή είναι σχε­δόν αδύ­να­τη.
Αδειά­ζο­νται συλ­λή­βδην βιο­μη­χα­νι­κά από­βλη­τα κάθε εί­δους που πε­ριέ­χουν χαλκό, μό­λυ­βδο, υδράρ­γυ­ρο ψευ­δάρ­γυ­ρο.

Rio de la Plata

Βρί­σκε­ται στην σύμ­φυ­ση των πο­τα­μών Paraná & Uruguay
Οι ακτές του πα­λιό­τε­ρα ήταν γνω­στές για ση­μα­ντι­κά ια­μα­τι­κά λου­τρά, αυτό απο­τε­λεί πλέον πα­ρελ­θόν από την χωρίς όρια μό­λυν­ση που πα­ρά­γο­νται από τις βιο­μη­χα­νί­ες και αγρο­χη­μι­κά από­βλη­τα που κα­τα­λή­γουν εκεί, μέσω και του υπό­γειου υδρο­φό­ρου ορί­ζο­ντα.

Δούναβης

Οι κά­τοι­κοι της πε­ριο­χής και πε­ρι­βαλ­λο­ντο­λό­γοι έχουν κα­ταγ­γεί­λει ότι ο πο­τα­μός αυτός –που δεν είχε σο­βα­ρά προ­βλή­μα­τα, έπεσε θύμα μό­λυν­σης από το 1999, κυ­ρί­ως από χη­μι­κά από­βλη­τα που προ­ήλ­θαν από τους βομ­βαρ­δι­σμούς του ΝΑΤΟ στη Σερ­βία.
Λόγω της με­γά­λης ανά­πτυ­ξης των με­τα­φο­ρών, επη­ρε­ά­ζουν επί­σης το πο­τά­μι -τα τε­λευ­ταία πέντε χρό­νια, τα αέρια θερ­μο­κη­πί­ου (greenhouse effect)

Rio Grande – Rio Bravo

Βρί­σκε­ται στα σύ­νο­ρα Με­ξι­κού -Ηνω­μέ­νων Πο­λι­τειών και απο­τε­λεί μο­να­δι­κό υδά­τι­νο πόρο για εξαι­ρε­τι­κά άνυ­δρες πε­ριο­χές (διπλό όνομα επει­δή στο Με­ξι­κό είναι γνω­στό ως Rio Bravo).
Εκα­τομ­μύ­ρια γα­λό­νια ακα­τέρ­γα­στων λυ­μά­των πέ­φτουν κάθε μέρα απει­λώ­ντας την προ­μή­θεια νερό στο Τέξας.
Ο Tom Vaughan, Κα­θη­γη­τής Βιο­λο­γί­ας στο Διε­θνές Πα­νε­πι­στή­μιο του Τέξας A&M, ο οποί­ος έχει με­λε­τή­σει το πο­τά­μι για δε­κα­ε­τί­ες μι­λά­ει για αφό­ρη­τη κα­τά­στα­ση με τα επί­πε­δα «του­λά­χι­στον χι­λιά­δες φορές υψη­λό­τε­ρα από τα ομο­σπον­δια­κά πρό­τυ­πα που επι­τρέ­πουν την κο­λύμ­βη­ση και την αλιεία -σε ορι­σμέ­νες πε­ριο­χές, εκα­τομ­μύ­ρια πα­ρα­πά­νω».
Πα­ρό­λο που το πο­τά­μι εκ­πλη­ρώ­νει έναν ου­σια­στι­κό ρόλο για την πα­ρο­χή νερού, η υπε­ρεκ­με­τάλ­λευ­ση με κα­τα­σκευή εκα­το­ντά­δων φραγ­μά­των και υδρα­γω­γεί­ων -αυ­ξά­νο­ντας την εξά­τμι­ση έχει επη­ρε­ά­σει τη ροή του.

Γάγγης

Ο πο­τα­μός πη­γά­ζει στα υψί­πε­δα Bhagirathi από τον πα­γε­τώ­να Gangotri (Ιμα­λάια)και ενώ­νε­ται με τον Alakananda κοντά στο Deoprayag για να σχη­μα­τί­σει το Γάγγη.
Αυτός ο ανε­κτί­μη­τος πόρος νερού ρέει για 2.510 χι­λιό­με­τρα μέσα από με­γά­λες πε­διά­δες στη βό­ρεια Ινδία και αδειά­ζει στον κόλπο της Βεγ­γά­λης, αφού χω­ρί­στη­κε σε μι­κρούς πο­τα­μούς που φέ­ρουν το όνομα Hoogli, Calcutta και Padma.

Ταφή στο Γάγγη (1903)

Τα αυ­ξη­μέ­να επί­πε­δα ρύ­παν­σης προ­έρ­χο­νται βα­σι­κά από την απο­τέ­φρω­ση των νε­κρών τα κου­φά­ρια των (ιερών και μη) ζώων και τα λυ­μά­των από χι­λιά­δες μι­κρό­τε­ρα και με­γα­λύ­τε­ρα ερ­γο­στά­σια που ρί­χνουν τα από­βλη­τά τους.

Aπειλούμενος Gavialis Gangeticus κροκόδειλος αβλαβής για τον άνθρωποΑπει­λού­με­νος από τη μό­λυν­ση του Γάγγη και ο Gharial (Gavialis Gangeticus)
ένας με­γά­λος κρο­κό­δει­λος -αβλα­βής για τον άν­θρω­πο ? που τρώει μόνο ψάρια.

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email