Γίναμε πελάτες της Επιτροπής… Απάτης – Η Κύπρος στο «εδώλιο»

Δεύτερη έρευνα διεξάγει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) κατά της Κύπρου σχετικά με χορηγία €1,7 εκατ. που δόθηκαν σε εταιρεία συμφερόντων του ιδίου επιχειρηματία, σε εταιρείες του οποίου δόθηκαν άλλα €3,2 εκατ. μέσω άλλου προγράμματος.

Η έρευνα διεξάγεται ύστερα από έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας η οποία ενημέρωσε σχετικά την OLAF, η οποία εκ πρώτης όψεως έκρινε ότι υπάρχει υπόθεση προς διερεύνηση.

Η χορηγία του €1,7 εκατ. αφορούσε τη χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου και όπως αναφέρεται στην έκθεση, η αίτηση τής υπό αναφορά εταιρείας έπρεπε να χαρακτηριστεί ως «προβληματική», κατά την έννοια των σχετικών κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών, και συνεπώς οι αιτήσεις της θα έπρεπε να είχαν απορριφθεί.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης, πως ο ανάδοχος (Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών) αποδέχτηκε την αίτηση συμμετοχής που υπέβαλε η εταιρεία, παρά το γεγονός ότι αυτή δεν είχε εξασφαλίσει την απαραίτητη Πολεοδομική Άδεια για την ανέγερση του έργου. Επιπλέον, αποδέχτηκε παραστατικά που υποβλήθηκαν από την εταιρεία με τις αιτήσεις συμμετοχής, τα οποία δεν ήταν επαρκή και πλήρη.

Στην έκθεση γίνεται, επίσης, αναφορά σε ενδεχόμενη άνιση μεταχείριση λόγω της τροποποίησης όρων της προκήρυξης.

Όπως αναφέρεται, η αίτηση εγκρίθηκε, παρά το γεγονός ότι δεν είχε εξασφαλίσει την απαιτούμενη Άδεια Οικοδομής εντός του χρονικού πλαισίου που προέβλεπαν οι όροι του Μέτρου πριν την τροποποίηση.

Γίνεται, εξάλλου, αναφορά σε ανεπαρκή αξιολόγηση των προσφορών που υπέβαλε η εταιρεία για αγορά επίπλωσης συνολικού ύψους €200.350 και €124.461 σε δύο χωριστές περιπτώσεις. Χαρακτηριστικά είναι κάποια από τα ποσά που πληρώθηκαν και αφορούν €3.000 για έπιπλο γραφείου, €1.700 για δερμάτινη καρέκλα γραφείου, €6.000 για πέντε ραφιέρες τοίχου, €4.700 για τρία τραπέζια, €1.900 για μία πολυθρόνα, €1.200 για άλλο τραπέζι και €2.300 για ένα ψηλό τραπέζι.

Γίνεται επίσης αναφορά σε ανεπαρκή αξιολόγηση των προσφορών που υπέβαλε η εταιρεία για αγορά επίπλωσης, στο πλαίσιο και των δύο Προκηρύξεων του Μέτρου, με αποτέλεσμα να υφίστανται εύλογες υποψίες για υποβολή ψευδών/πλαστών/τεχνητών προσφορών από την εταιρεία.

Ο Γενικός Ελεγκτής διαπιστώνει μεγάλη επιείκεια του Οργανισμού στον χειρισμό περιπτώσεων, όπου η εταιρεία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα χρονικά πλαίσια που καθόριζαν οι όροι του Μέτρου, είτε για την υποβολή παραστατικών είτε για την ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων. Όπως αναφέρει, ορισμένες από αυτές δικαιολογήθηκαν μετά από σχετικές τροποποιήσεις των όρων των Προκηρύξεων του Μέτρου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του, ενώ άλλες περιπτώσεις θεωρήθηκαν από τον ΚΟΑΠ, ότι οφείλονταν σε λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς ωστόσο αυτοί να τεκμηριώνονται, βάσει του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Γίνεται επίσης αναφορά σε παραχώρηση αλλεπάλληλων χρονικών παρατάσεων στον αιτητή, για την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου. Συγκεκριμένα, παραχωρήθηκαν έξι παρατάσεις συνολικής χρονικής διάρκειας 32 μηνών για την ολοκλήρωση του έργου της 6ης Προκήρυξης, το οποίο, σύμφωνα με την αίτηση συμμετοχής, θα έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός 30 μηνών.

 

Print Friendly, PDF & Email