Γερ­μα­νία: Το νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό αρ­νεί­ται να εμ­βο­λια­στεί με το εμ­βό­λιο της AstraZeneca

Γερ­μα­νία: Το νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό αρ­νεί­ται να εμ­βο­λια­στεί με το εμ­βό­λιο της AstraZeneca

Με­γά­λος αριθ­μός του νο­σο­κο­μεια­κού προ­σω­πι­κού αρ­νεί­ται να εμ­βο­λια­στεί με το πα­ρα­σκεύ­α­σμα της εται­ρεί­ας. Για το υπουρ­γείο Υγεί­ας είναι ασφα­λές και απο­τε­λε­σμα­τι­κό.

Στη Γερ­μα­νία το εμ­βό­λιο της AstraZeneca αξιο­ποιεί­ται προς το παρόν κυ­ρί­ως για το ια­τρι­κό και νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό στα νο­σο­κο­μεία. Η διά­θε­ση του προ­σω­πι­κού να εμ­βο­λια­στεί με το εμ­βό­λιο αυτής της εται­ρεί­ας είναι όμως ελά­χι­στη. Από τις 30.000 δό­σεις της AstraZeneca που πα­ρα­δό­θη­καν στο Βε­ρο­λί­νο την τε­λευ­ταία εβδο­μά­δα έχουν εμ­βο­λια­στεί μόνο οι 1.000. Στο δε κρα­τί­διο του Ζάαρ, η πλειο­νό­τη­τα του νο­σο­κο­μεια­κού προ­σω­πι­κού που ήταν να εμ­βο­λια­στεί το Σαββ­βα­το­κύ­ρια­κο με εμ­βό­λια της AstraZeneca δεν πα­ρου­σιά­στη­κε. Υπο­λο­γί­ζε­ται, ότι προς το παρόν έχει αξιο­ποι­η­θεί μόνο το 7% των δό­σε­ων που έχει πα­ρα­δώ­σει η εται­ρεία στη Γερ­μα­νία.

Όχι στο εμ­βό­λιο της AstraZeneca

Αιτία για αυτή τη στάση δεν είναι μόνο η χα­μη­λό­τε­ρη απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των εμ­βο­λί­ων της AstraZeneca σε σχέση αυτά άλλων εται­ρειών άλλα και υπο­τι­θέ­με­νες πα­ρε­νέρ­γειες. Στις πό­λεις Μπρά­ουν­σβαϊγκ και Έμντεν στα­μά­τη­σαν οι εμ­βο­λια­σμοί του νο­σο­κο­μεια­κού προ­σω­πι­κού επει­δή ένας με­γά­λος αριθ­μός των εμ­βο­λια­σμέ­νων δή­λω­σαν ανί­κα­νοι προς ερ­γα­σία λόγω ασθέ­νειας. Το αρ­μό­διο για την αδειο­δό­τη­ση φαρ­μά­κων, κρα­τι­κό ιν­στι­τού­το Πάουλ Έρλιχ, εξε­τά­ζει τώρα κατά πόσο οι αντι­δρά­σεις που πα­ρου­σιά­στη­καν, είναι πιο έντο­νες, από αυτές που δια­πι­στώ­θη­καν κατά την κλι­νι­κή έρευ­να του εμ­βο­λί­ου.

«Ασφα­λές και απο­τε­λε­σμα­τι­κό»

Η AstraZeneca δη­λώ­νει πά­ντως πως δεν υπάρ­χει κα­νέ­νας λόγος ανη­συ­χί­ας. Της ίδιας άπο­ψης είναι και ο έγκρι­τος γερ­μα­νός επι­δη­μιο­λό­γος, Κρί­στιαν Ντρό­στεν. Το εμ­βό­λιο της AstraZeneca είναι πολύ καλό, το­νί­ζει ο διευ­θυ­ντής του Ιν­στού­του Επι­δη­μιο­λο­γί­ας της πα­νε­πι­στη­μια­κής κλι­νι­κής Charité του Βε­ρο­λί­νου σε podcast της ρα­διο­τη­λε­ό­ρα­σης του NDR. Πα­ρό­μοιες δη­λώ­σεις έκανε και ο γερ­μα­νός υπουρ­γός Υγεί­ας Γενς Σπαν. «Πρό­κει­ται για ένα ασφα­λές και απο­τε­λε­σμα­τι­κό» πα­ρα­σκεύ­α­σμα με το οποίο ο ίδιος θα εμ­βο­λια­ζό­ταν, τό­νι­σε στον τη­λε­ο­πτι­κό σταθ­μό RTL/ΝΤV. Επί­σης επε­σή­μα­νε πως και τα τρία εμ­βό­λια που έχουν εγκρι­θεί και κυ­κλο­φο­ρούν στη Γερ­μα­νία, δη­λα­δή της BioNTech, της Moderna αλλά και της AstraZeneca «πα­ρέ­χουν απο­τε­λε­σμα­τι­κή προ­στα­σία». Εκ­πρό­σω­πος του υπουρ­γεί­oυ Υγεί­ας επε­σή­μα­νε το με­ση­μέ­ρι στο πλαί­σιο του κυ­βερ­νη­τι­κού μπρί­φινγκ πως δεν υπάρ­χουν εν­δεί­ξεις για «βα­ριές πα­ρε­νέρ­γειες» στα πα­ρα­σκευά­σμα­τα της AstraZeneca. Ορι­σμέ­νες πα­ρε­νέρ­γειες πα­ρου­σιά­ζο­νται σε όλα τα εμ­βό­λια.

Πηγή: Deutsche Welle

Print Friendly, PDF & Email