Έργα €236 εκατ. στην ψηφιακή ατζέντα για το 2021

Σειρά έργων για την ψηφιοποίηση βασικών λειτουργιών του Δημοσίου, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, ύψους €236 εκατ., περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το 2021.

Ένα φιλόδοξο σχέδιο έξι στόχων, ύψους €236 εκατ. για το 2021 εφαρμόζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ψηφιακή ατζέντα του Υπουργείου για το 2021 αρθρώνεται σε έξι βασικούς άξονες: Ενίσχυση Ψηφιακής Στρατηγικής, Αναβάθμιση οριζόντιων και τομεακών συστημάτων/Ενίσχυση Διαλειτουργικότητας, Σύγχρονες και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, Ενίσχυση Τηλεπικοινωνιών, Στήριξη έργων υποδομών εθνικής προτεραιότητας και Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Κάθε ένας από τους παραπάνω στόχους περιλαμβάνει μια σειρά έργων, τα οποία – σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – θα “τρέξουν” μέσα στο 2021. Στον πρώτο στόχο, αυτόν που αφορά την Ενίσχυση της Ψηφιακής Στρατηγικής, εντάσσεται η Βίβλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και η λειτουργία τριών ψηφιακών πλατφορμών για τη στήριξη της μέχρι τα τέλη του 2021.

Κάτω από τον ίδιο στόχο, αυτόν της Ενίσχυσης της Ψηφιακής Στρατηγικής, εντάσσονται δράσεις, όπως η κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη, η επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας και η δημιουργία Παρατηρητηρίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Επέκταση του G-Cloud

Κάτω από τον στόχο “Αναβάθμιση οριζόντιων και τομεακών συστημάτων/Ενίσχυση Διαλειτουργικότητας”, το Υπουργείο εντάσσει επίσης μια σειρά έργων, που θα τρέξουν μέσα στο 2021. Μεταξύ άλλων, δρομολογείται μέχρι τα τέλη του 2021, η αναβάθμιση των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων (ή η δημιουργία νέων) σε διάφορους τομείς (π.χ. κοινωνικής ασφάλισης, υγείας, δημοσιονομικό, τελωνειακό, ναυτιλίας).

Επίσης, προωθείται η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με τη μετεγκατάσταση του Συστήματος στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ. Αλλά και η αναβάθμισή του, με τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικών καταλόγων (eCatalogues) για τις προμήθειες του Δημοσίου.

Με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση διατομεακής διαλειτουργικότητας, στόχος είναι να διατεθούν έως τα τέλη του 2021 σε όλο και σε περισσότερους φορείς web services μέσω του ΚΕΔ. Επίσης, δρομολογείται η επέκταση της G-Cloud υποδομής της ΓΓΠΣ, ώστε να μεταφερθεί εκεί το σύνολο των δεδομένων και μητρώων του δημοσίου. Με ορίζοντα τα τέλη του 2021 προγραμματίζεται η έναρξη της δημιουργίας Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφή για το G-cloud (Disaster Recovery Site) μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Online δήλωση ανεργίας

Μεγάλος όγκος των έργων, που έχει προγραμματίσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το 2021, συνδέονται με την γκάμα των ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. Κομβική δράση αποτελεί η αναβάθμιση των ΚΕΠ, ένα έργο προϋπολογισμού €2,5 εκατ. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η σύνδεση του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ με την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και τις Αποκεντρωμένες Περιφέρειες.

Ανάμεσα στις ψηφιακές υπηρεσίες, που θα γίνουν διαθέσιμες εντός του 2021, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, είναι η αλλαγή ταχυδρομικής διεύθυνσης και στοιχείων επικοινωνίας πολιτών και επιχειρήσεων προς φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης, θα γίνει εφικτή η online δήλωση ανεργίας, καθώς και η απλούστευση της διαδικασίας δήλωσης απώλειας σε όλους τους φορείς του δημοσίου, που έχουν σχετική αρμοδιότητα (Νοσοκομεία, Ληξιαρχεία, Ασφαλιστικό φορέα, Υπουργείο Δικαιοσύνης, ΑΑΔΕ).

Μεταξύ των ψηφιακών υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις, που θα γίνουν ενεργές εντός του 2021, είναι η δημιουργία εφαρμογής για την έκδοση νέας άδειας οδήγησης, η δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήματος μεταβίβασης οχήματος.

Στην ατζέντα των έργων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το 2021 εντάσσεται, επίσης, το “Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο”, ο εμπλουτισμός της ψηφιακής δήλωσης γέννησης, η πλήρης αποϋλοποίηση των ενσήμων, η ηλεκτρονική αίτηση ποινικού μητρώου, τα ψηφιακά Αποσπάσματα Απολυτηρίων Λυκείου.

Ψηφιακές υπογραφές

Στο μεταξύ, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας της Δημόσιας Διοίκησης, δρομολογείται, εντός του 2021, η διανομή 150.000 ψηφιακών υπογραφών/πιστοποιητικών. Επίσης, δρομολογείται η δημιουργία Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας, αλλά και Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης.

Εξάλλου, το 2ο τρίμηνο του 2021 θα δημοπρατηθεί το έργο της ψηφιοποίησης αρχείων υποθηκοφυλακείων, που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Δίκτυα νέας γενιάς

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, εντός του 2021, το Υπουργείο θα τρέξει τα έργα, που συνδέονται με την αναβάθμιση της πρόσβασης σε Δίκτυα Νέας Γενιάς (NGA) για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας. Στις δράσεις περιλαμβάνεται η ανάπτυξη υποδομών Υπερ-υψηλής Ευρυζωνικότητας (Ultra Fast Broadband – UFBB) σε περιοχές που δεν καλύπτονται από τα εμπορικά πλάνα των παρόχων. Επίσης, περιλαμβάνεται η χορήγηση κουπονιού (voucher) για σύνδεση σε δίκυτα Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας σε τελικούς χρήστες (Superfast Broadband – SFBB).

Για την υποστήριξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της χώρας προωθείται, εξάλλου, η ανάπτυξη σύγχρονων υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών προκειμένου να συνδεθούν τα νησιά της Ελλάδας, που δεν διαθέτουν ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων.

Τέλος, προωθείται η ανάπτυξη του δικτύου ασύρματης πρόσβασης. Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο Διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές (περίπου 3.200) πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα.

πηγή: sepe.gr

Print Friendly, PDF & Email