Έκθεση 2021 για την Ισότητα των Φύλων στην ΕΕ

Ένα χρόνο πριν, στις 5 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή υιοθέτησε την Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025. Η συγκεκριμένη στρατηγική αποτέλεσε το πρώτο παραδοτέο της δέσμευσης της Προέδρου von der Leyen για μία Ένωση Ισότητας (#UnionofEquality). Θέτει ένα φιλόδοξο πλαίσιο για τα επόμενα πέντε έτη, με την επίσημη υποστήριξη της Επιτροπής, σχετικά με τους τρόπους προώθησης της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η στρατηγική βασίζεται σε ένα όραμα για μία Ευρώπη όπου γυναίκες και άντρες, κορίτσια και αγόρια, σε όλη τους την διαφορετικότητα, είναι απαλλαγμένοι από την βία και τα στερεότυπα και τους δίνεται η δυνατότητα να ευημερήσουν και να ηγηθούν.

Αυτή είναι η πρώτη Έκθεση της νέας Στρατηγικής. Αξιολογεί την κατάσταση της προόδου της ΕΕ και των κρατών-μελών της αναφορικά με την ισότητα των φύλων ένα χρόνο μετά την υιοθέτηση της Στρατηγικής. Καταγράφει τα επιτεύγματα της ΕΕ και αναλύει παραδείγματα που εμπνέουν από Κράτη Μέλη όπως και από χρηματοδοτούμενα έργα της ΕΕ για κάθε μία από τις πέντε κύριες θεματικές της στρατηγικής:

• Απαλλαγή από τη βία και τα στερεότυπα,
• Ευημερία σε μία οικονομία ισότητας των φύλων,
• Ίση ηγεσία σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας,
• Συμπερίληψη της διάστασης του φύλου και χρηματοδότηση,
• Προαγωγή της ισότητας και ενδυνάμωση των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η περυσινή χρονιά σημαδεύτηκε από την πανδημία COVID-19, που αποδείχθηκε μία μείζονα πρόκληση για την ισότητα των φύλων. Η πανδημία όξυνε τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ γυναικών και αντρών σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.
Η συγκεκριμένη Έκθεση παρουσιάζει τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τον εμφυλοποιημένο αντίκτυπο της κρίσης της COVID-19 για κάθε πτυχή της στρατηγικής και υπερτονίζει τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ και τα κράτη-μέλη για την άμβλυνση αυτών των συνεπειών.

Παρά τις προκλήσεις που προέκυψαν από την κρίση της COVID-19, η Επιτροπή πραγματοποίησε σημαντικές προσπάθειες ώστε να προωθήσει την εφαρμογή της Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων το προηγούμενο έτος.

Ενέτεινε τον αγώνα της ενάντια στην έμφυλη βία μέσω της δημοσίευσης, τον Ιούνιο 2020, της πρώτης Στρατηγικής για τα δικαιώματα των θυμάτων και μέσω της έναρξης, τον Φεβρουάριο του 2021, μίας ανοικτής διαβούλευσης σχετικά με μία νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την καλύτερη υποστήριξη των θυμάτων και την δίωξη των θυτών έμφυλης βίας. Συνέχισε, ακόμη, τις προσπάθειές της για την προσχώρηση στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Η Επιτροπή αντιμετώπισε το ζήτημα της διαδικτυακής βίας με την πρόταση της για Νομοθεσία για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, η οποία διευκρινίζει τις υποχρεώσεις των διαδικτυακών πλατφορμών, και με αυτό τον τρόπο συνεισφέρει στο να καταστεί το διαδίκτυο ένα ασφαλέστερο μέρος για τις γυναίκες.
Με την υιοθέτηση μίας Οδηγίας για την ενδυνάμωση της αρχής της ισότητας των αμοιβών και της μισθολογικής διαφάνειας και των μηχανισμών επιβολής τους στις αρχές Μαρτίου 2021, η Επιτροπή πραγματοποίησε ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση του σεβασμού του δικαιώματος στην ίση αμοιβή και για την καταπολέμηση των μισθολογικών διακρίσεων.

Επίσης στις αρχές Μαρτίου 2021, η Επιτροπή υιοθέτησε ένα Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που θέτει την ισότητα των φύλων στον πυρήνα του και εγκαθιδρύει, μεταξύ άλλων, φιλόδοξους στόχους για την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και την παροχή πρώιμης παιδικής εκπαίδευσης και φροντίδας που είναι πολύ σημαντική σε αυτό το πλαίσιο. Μέσω του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και την Ευρωπαϊκή Ατζέντα Δεξιοτήτων 2020, η Επιτροπή ανακοίνωσε ένα πλέγμα δράσεων για την διασφάλιση πώς τα κορίτσια και οι γυναίκες συμμετέχουν ισότιμα στις σπουδές ΤΠΕ και αναπτύσσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Η ίδια η Επιτροπή πραγματοποίησε πρόοδο στη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και στην αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων, μέσω του πρώτου ισόρροπου ως προς τα φύλα Κολεγίου των Επιτρόπων στην ιστορία της ΕΕ. Η Επιτροπή ενίσχυσε επίσης την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών εκτός της ΕΕ μέσω του Νέου Σχεδίου Δράσης για Θέματα Φύλου (GAP III) για το 2021-2025.

Το νέο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2021-2027 προωθεί την ισότητα των φύλων τόσο μέσω της ενισχυμένης συμπερίληψης της διάστασης του φύλου όσο και μέσω στοχευμένων δράσεων ειδικών προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ. Το εργαλείο Ανάκαμψης “Next Generation EU” απαιτεί από τα Κράτη-Μέλη να εξηγήσουν τους τρόπους με τους οποίους τα μέτρα που εντάσσονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης τους θα συνεισφέρουν στην ισότητα των φύλων, διασφαλίζοντας έτσι μία έμφυλα ισότιμη και δίκαιη ανάκαμψη στην ΕΕ.

Η εφαρμογή της Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων αξιοποιεί μία διττή στρατηγική που αποτελείται τόσο από τη συμπερίληψη της διάστασης του φύλου όσο και από στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της έμφυλης ανισότητας. Καθώς η διαθεματικότητα αποτελεί μία οριζόντια αρχή για την εφαρμογή της, η στρατηγική αντανακλάται και σε έτερες στρατηγικές για την ισότητα που ακολούθησαν. Αυτές περιλαμβάνουν το Στρατηγικό Πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, ένταξη και συμμετοχή των Ρομά για την περίοδο 2020-2030, την Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙΑ 2020-2025, το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του Ρατσισμού 2020-2025 και την Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 .

πηγή: socialpolicy.gr

Print Friendly, PDF & Email