Ει­σαγ­γε­λι­κή πα­ρέμ­βα­ση για τον άγριο ξυ­λο­δαρ­μό του νε­α­ρού στη Νέα Σμύρ­νη

Στο στό­χα­στρο της Ει­σαγ­γε­λί­ας τί­θε­νται όσα έγι­ναν χθες στην πλα­τεία της Νέας Σμύρ­νης, με σκοπό να διε­ρευ­νη­θεί το εν­δε­χό­με­νο διά­πρα­ξης αξιό­ποι­νων πρά­ξε­ων από αστυ­νο­μι­κούς.

Η προϊ­στα­μέ­νη της Ει­σαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Σω­τη­ρία Πα­πα­γε­ωρ­γα­κο­πού­λου διέ­τα­ξε τη διε­νέρ­γεια προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης με αφορ­μή βί­ντεο και κα­ταγ­γε­λί­ες που δη­μο­σιο­ποι­ή­θη­καν σχε­τι­κά με άσκη­ση βίας από αστυ­νο­μι­κούς σε βάρος πο­λι­τών, χθες μετά το με­ση­μέ­ρι, στην πλα­τεία της Νέας Σμύρ­νης με αφορ­μή ελέγ­χους για την τή­ρη­ση των μέ­τρων για τον κο­ρο­νο­ϊό.

Η έρευ­να που αφορά τη δια­κρί­βω­ση εν­δε­χό­με­νων αξιό­ποι­νων πρά­ξε­ων από αστυ­νο­μι­κούς θα διε­νερ­γη­θεί υπό την επο­πτεία του ει­σαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Νίκου Ορ­νε­ρά­κη.

Print Friendly, PDF & Email