Ειδικό αστυνομικό σώμα για την καταπολέμηση του κορωνοϊού εξήγγειλε ο Μ. Χρυσοχοϊδης

Η δη­μιουρ­γία ει­δι­κού σώ­μα­τος της Αστυ­νο­μί­ας που θα ρι­χτεί στη μάχη ενά­ντια στην παν­δη­μία του Κο­ρω­νοϊ­ού απο­φα­σί­στη­κε σε μυ­στι­κή, υπό τον υπουρ­γό ΠΡΟ.ΠΟ Μι­χά­λη Χρυ­σο­χοϊ­δη, σύ­σκε­ψη με τις ηγε­σί­ες των σω­μά­των ασφα­λεί­ας.

Η σύ­σκε­ψη έλαβε χώρα το βράδι της 31ης Μαρ­τί­ου 2021 και έγινε προ­σπά­θεια να μη διαρ­ρεύ­σει το πε­ριε­χό­με­νο των απο­φά­σής της, ώστε να ανα­κοι­νω­θεί σή­με­ρα στην κα­θιε­ρω­μέ­νη ενη­μέ­ρω­ση απ’ το Νίκο Χαρ­δα­λιά. Κατά ασφα­λείς πλη­ρο­φο­ρί­ες η νέα υπη­ρε­σία της, που θα φέρει το όνομα «Ομάδα Covid» θα απο­τε­λεί­ται από άντρες, γυ­ναί­κες και σκύ­λους ρά­τσας λα­μπρα­ντόρ ρι­τρί­βερ και θα έχει ως κύριο κα­θή­κον τον εντο­πι­σμό, την σύλ­λη­ψη και απο­μό­νω­ση ατό­μων που έχουν προ­σβλη­θεί από τον νέο κο­ρω­νο­ϊό. Όπως ση­μεί­ω­σε ο κ. Χρυ­σο­χοϊ­δης, οι αστυ­νο­μι­κοί της υπη­ρε­σί­ας δεν θα φέ­ρουν δια­κρι­τι­κά της ΕΛ.ΑΣ. αλλά θα κυ­κλο­φο­ρούν με πο­λι­τι­κή εν­δυ­μα­σία, προ­σποιού­με­νοι ότι βγά­ζουν τον σκύλο βόλτα.

Τα σκυ­λιά, που έχουν εκ­παι­δευ­τεί ει­δι­κά για να οσφρύ­ζο­νται τον κο­ρω­νο­ϊό, θα ει­δο­ποιούν τον αστυ­νο­μι­κό για το ύπο­πτο κρού­σμα και θα ακο­λου­θεί­ται η δια­δι­κα­σία του αυ­τό­φω­ρου. Οι συλ­λη­φθέ­ντες θα οδη­γού­νται στο πλη­σιέ­στε­ρο αστυ­νο­μι­κό τμήμα όπου θα υπο­βάλ­λο­νται σε rapid test και, εφό­σον το απο­τέ­λε­σμα είναι αρ­νη­τι­κό, θα αφή­νο­νται ελεύ­θε­ροι μετά το πέρας 48 ωρών.

Η «Ομάδα Covid» θα κι­νεί­ται σε όλες τις πε­ριο­χές των αστι­κών και ημι-αστι­κών κέ­ντρων, με έμ­φα­ση σε πάρκα και τό­πους ανα­ψυ­χής όπου και πα­ρα­τη­ρεί­ται συ­νω­στι­σμός. Όπως ανέ­φε­ρε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανώ­τε­ρο στέ­λε­χος της ΕΛ.ΑΣ, τα μέλη του νέου αστυ­νο­μι­κού σώ­μα­τος εκ­παι­δεύ­τη­καν πρό­σφα­τα σε ει­δι­κή ακα­δη­μία του FBI στη Βιρ­τζί­νια των ΗΠΑ, ενώ για κάθε κρού­σμα που θα εντο­πί­ζουν τα σκυ­λιά θα επι­βρα­βεύ­ο­νται με τρεις σκυ­λο­κρο­κέ­τες με γεύση κο­τό­που­λο.

Από την πλευ­ρά του ο Μι­χά­λης Χρυ­σο­χοϊ­δης τό­νι­σε ότι η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της νέας υπη­ρε­σί­ας είναι ένα «με­γά­λο στοί­χη­μα» για το υπουρ­γείο, ενώ άφησε ανοι­χτό το εν­δε­χό­με­νο δη­μιουρ­γί­ας στο μέλ­λον ει­δι­κού σώ­μα­τος «σκυ­λο­χω­ρο­φυ­λα­κής» απο­τε­λού­με­νο απο­κλει­στι­κά από τε­τρά­πο­δα λα­γω­νι­κά.

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email