ΔΗΠΑΚ γιατρών για δηλώσεις Παπαευαγγέλου: Ωμή απολογητική της βαρβαρότητας

«Η ωμή πα­ρα­δο­χή της κ. Πα­πα­ευαγ­γέ­λου ότι “πάντα έτσι ήταν, ένα μικρό πο­σο­στό 20% πέ­θαι­νε και πε­θαί­νει εκτός ΜΕΘ” είναι άλλη μία από­δει­ξη της μη ου­δε­τε­ρό­τη­τας στην επι­στή­μη», το­νί­ζει η Δη­μο­κρα­τι­κή Πα­νε­πι­στη­μο­νι­κή Κί­νη­ση (ΔΗΠΑΚ) Για­τρών, για τις δη­λώ­σεις της κα­θη­γή­τριας λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας, Β. Πα­πα­ευαγ­γέ­λου.

Στην ανα­κοί­νω­σή της, η ΔΗΠΑΚ Για­τρών, επι­ση­μαί­νει:

«Η επι­τρο­πή ει­δι­κών του υπουρ­γεί­ου από την πρώτη στιγ­μή ανά­γει την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας σε ζή­τη­μα ατο­μι­κής ευ­θύ­νης, με κα­λέ­σμα­τα για υπο­μο­νή και υπο­τα­γή, με κα­ταγ­γε­λί­ες ακόμα και σε αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες και κι­νη­το­ποι­ή­σεις στο όνομα δήθεν της δια­σπο­ράς, με αντι­φά­σεις στα ίδια τους τα λε­γό­με­να για να υπη­ρε­τή­σουν τε­λι­κά τις κάθε φορά κυ­βερ­νη­τι­κές επι­λο­γές και ευ­θύ­νες.

Δεν πέ­σα­με από τα σύν­νε­φα

Αυτή η δή­λω­ση έρ­χε­ται να προ­στε­θεί σε ψέ­μα­τα, αλ­λοί­ω­ση και πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση. Ποιος δεν θυ­μά­ται την αντί­στοι­χη δή­λω­ση του υφυ­πουρ­γού Υγεί­ας “Όσοι συ­μπο­λί­τες μας χρή­ζουν ΜΕΘ σε σύ­ντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα η ανά­γκη αυτή κα­λύ­πτε­ται και σε κάθε πε­ρί­πτω­ση πα­ρέ­χε­ται πριν την ει­σα­γω­γή στη ΜΕΘ η απα­ραί­τη­τη ανα­πνευ­στι­κή υπο­στή­ρι­ξη σε κάθε ασθε­νή” ή του πρω­θυ­πουρ­γού ότι “το ΕΣΥ, άντε­ξε, αντέ­χει και θα αντέ­χει”, τη στιγ­μή που οι ανα­μο­νές για ένα κρε­βά­τι σε ΜΕΘ ξε­περ­νούν τους εκατό ασθε­νείς, τη στιγ­μή που υπάρ­χει δια­σω­λη­νω­μέ­νος ασθε­νής από τις 5 Μάρτη σε κοινό θά­λα­μο;

Η εφιαλ­τι­κή κα­τά­στα­ση στα νο­σο­κο­μεία της Ατ­τι­κής που βιώ­νουν κα­θη­με­ρι­νά ασθε­νείς και υγειο­νο­μι­κοί αντι­με­τω­πί­ζε­ται από τα κυ­βερ­νη­τι­κά επι­τε­λεία με απρο­κά­λυ­πτο κυ­νι­σμό.

Η θλι­βε­ρή απο­λο­γη­τι­κή της επι­στή­μης, η καθ’ έδρας πα­ρα­δο­χή της βαρ­βα­ρό­τη­τας σαν “φυ­σι­κό φαι­νό­με­νο”, εξυ­πη­ρε­τεί τη συ­στρά­τευ­ση με την απάν­θρω­πη πο­λι­τι­κή που βάζει την αν­θρώ­πι­νη ζωή στη ζυ­γα­ριά του οι­κο­νο­μι­κού κό­στους.

Σε πε­ρί­πτω­ση που εν­δια­φέ­ρε­ται κα­νείς από την επι­τρο­πή ει­δι­κών τους ενη­με­ρώ­νου­με λοι­πόν ότι η πλειο­ψη­φία των συ­να­δέλ­φων νο­σο­κο­μεια­κών για­τρών δε θε­ω­ρεί φυ­σιο­λο­γι­κό το 2021 να χά­νο­νται άν­θρω­ποι επει­δή ένα χρόνο τώρα δεν άνοι­ξε επαρ­κής αριθ­μός ΜΕΘ, παρά τις προει­δο­ποι­ή­σεις. Δεν συμ­βι­βά­ζε­ται με την επι­λο­γή να μη γί­νο­νται οι ανα­γκαί­ες προ­σλή­ψεις για να στε­λε­χω­θούν τα τμή­μα­τα, να μην ανοί­γουν τα νο­σο­κο­μεία που έκλει­σαν. Δεν υιο­θε­τούν τα απάν­θρω­πα κρι­τή­ρια τους για το ποιος θα σωθεί ή όχι.

Εδώ και τώρα να επι­τα­χθούν κρε­βά­τια σε ΜΕΘ του ιδιω­τι­κού τομέα για να σω­θούν αν­θρώ­πι­νες ζωές. Εδώ και τώρα να γί­νουν όλες οι ανα­γκαί­ες προ­σλή­ψεις. Για αυτά θα πείτε ποτέ κου­βέ­ντα κύ­ριοι της επι­τρο­πής;».

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email