Χρυσό στο Ευρωπαϊκό της Βασιλείας ο Πετρούνιας

Στη θέση που αρ­μό­ζει σε έναν θρύλο της ενόρ­γα­νης γυ­μνα­στι­κής επα­νήλ­θε ο Λευ­τέ­ρης Πε­τρού­νιας, ο οποί­ος ανα­δεί­χθη­κε πρω­τα­θλη­τής Ευ­ρώ­πης στους κρί­κους για πέμ­πτη φορά στην κα­ριέ­ρα του, θριαμ­βεύ­ο­ντας στη Βα­σι­λεία και διευ­ρύ­νο­ντας τη λίστα με τα μο­να­δι­κά του επι­τεύγ­μα­τα! Στην επι­στρο­φή του στον θεσμό στον οποίο πα­ρα­μέ­νει αήτ­τη­τος από το 2015 και κλεί­νο­ντας την πα­ρέν­θε­ση της διε­τούς απου­σί­ας από αυτόν, ο Έλ­λη­νας «άρ­χο­ντας των κρί­κων» απο­δεί­χθη­κε ασυ­να­γώ­νι­στος και στην ελ­βε­τι­κή πόλη:

Με 15,400 βαθ­μούς, έπει­τα από εξαι­ρε­τι­κή εκτέ­λε­ση του προ­γράμ­μα­τός του που είχε τον υψη­λό­τε­ρο συ­ντε­λε­στή δυ­σκο­λί­ας (6,300) αλλά και τον κα­λύ­τε­ρο βαθμό εκτέ­λε­σης (9,100), ο 30χρο­νος πρω­τα­θλη­τής εξα­σφά­λι­σε το χρυσό με­τάλ­λιο ήδη από την στιγ­μή της προ­σγεί­ω­σής του, πα­ρό­τι αγω­νι­ζό­ταν μόλις δεύ­τε­ρος με­τα­ξύ των οκτώ φι­να­λίστ. Η νίκη ήρθε, μά­λι­στα, ισο­φα­ρί­ζο­ντας την ευ­ρύ­τε­ρη δια­φο­ρά που έχει πε­τύ­χει σε ευ­ρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα (0,367 β.), ως από­δει­ξη της από­λυ­της κυ­ριαρ­χί­ας του.

Οι αντί­πα­λοί του στον τε­λι­κό των κρί­κων, στο άδειο από θε­α­τές στά­διο «Ζανκτ Γιά­κο­μπ­σχα­λε», πε­ριο­ρί­στη­καν ως συ­νή­θως στη μάχη για τις υπό­λοι­πες θέ­σεις. Το αση­μέ­νιο με­τάλ­λιο κέρ­δι­σε ο Ρώσος σταρ Νι­κί­τα Να­γκόρ­νιι (15,033 β.) ενώ το χάλ­κι­νο με­τάλ­λιο πήρε ο Ιτα­λός Σαλ­βα­τό­ρε Μα­ρέ­σκα (14,900 β.). Στην 5η θέση πε­ριο­ρί­στη­κε ο Τούρ­κος πα­γκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής του 2019 Ιμπρα­ΐμ Τσο­λάκ (14,733 β.), ο οποί­ος αυτή τη φορά είχε απέ­να­ντί του τον πραγ­μα­τι­κό Πε­τρού­νια και όχι τον λα­βω­μέ­νο, ανέ­τοι­μο Λευ­τέ­ρη που είχε βρει πρό­περ­σι στην Στουτ­γάρ­δη.

Ο αθλη­τής του Δη­μή­τρη Ράφτη είχε συ­γκε­ντρώ­σει την υψη­λό­τε­ρη βαθ­μο­λο­γία (15,366 β.) και στον προ­κρι­μα­τι­κό της Πέμ­πτης (22/04), έχο­ντας και πάλι τε­ρά­στια από­στα­ση από τους αντι­πά­λους του.

Πρό­κει­ται για τον πέμ­πτο ευ­ρω­παϊ­κό τίτλο του Πε­τρού­νια, αφού είχαν προη­γη­θεί οι αντί­στοι­χες νίκες το 2015 στο Μον­πε­λιέ, το 2016 στη Βέρνη, το 2017 στο Κλουζ και το 2018 στη Γλα­σκό­βη, καθώς και το συ­νο­λι­κά έκτο με­τάλ­λιό του στον θεσμό, με δε­δο­μέ­νο ότι είχε κερ­δί­σει το χάλ­κι­νο στο ντε­μπού­το του το 2011 στο Βε­ρο­λί­νο.

Πα­ράλ­λη­λα, ο Έλ­λη­νας υπερ­πρω­τα­θλη­τής έφτα­σε σε άθροι­σμα τα δέκα χρυσά με­τάλ­λια σε με­γά­λες διορ­γα­νώ­σεις, έχο­ντας επί­σης θριαμ­βεύ­σει σε τρία πα­γκό­σμια πρω­τα­θλή­μα­τα (2015, 2017, 2018), στους Ευ­ρω­παϊ­κούς Αγώ­νες του 2015 και φυ­σι­κά στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες «Ρίο 2016».

Ο Λευ­τέ­ρης Πε­τρού­νιας και οι συ­να­θλη­τές του επι­στρέ­φουν τη Μ. Δευ­τέ­ρα (26/04) μέσω Άμ­στερ­νταμ με την πτήση “ KL 1575” της “ KLM” και ανα­μέ­νε­ται να αφι­χθούν στο αε­ρο­δρό­μιο «Ελ. Βε­νι­ζέ­λος» στις 16:35.

Πο­λυ­νί­κης των κρί­κων στην Ιστο­ρία του θε­σμού, έφτα­σε τους πέντε τί­τλους του Βλάση Μάρα!

Έπει­τα από την κα­τά­κτη­ση του πέμ­πτου ευ­ρω­παϊ­κού τί­τλου, ο Λευ­τέ­ρης Πε­τρού­νιας είναι πλέον ο από­λυ­τος «άρ­χο­ντας των κρί­κων» στα χρο­νι­κά του θε­σμού, ξε­περ­νώ­ντας τον Ιταλό αστέ­ρα του πα­ρελ­θό­ντος Γιού­ρι Κέκι, ο οποί­ος είχε κερ­δί­σει τέσ­σε­ρα δια­δο­χι­κά χρυσά με­τάλ­λια στο ίδιο αγώ­νι­σμα με­τα­ξύ 1990 και 1996.

Επι­πλέ­ον, χάρη στον νέο θρί­αμ­βό του, έγινε ένας από τους τρεις κο­ρυ­φαί­ους σπε­σια­λί­στες στην 66χρο­νη ιστο­ρία των ευ­ρω­παϊ­κών πρω­τα­θλη­μά­των από το 1955 μέχρι σή­με­ρα, σε οποιο­δή­πο­τε όρ­γα­νο:
Ισο­φά­ρι­σε τον Βλάση Μάρα των πέντε χρυ­σών με­ταλ­λί­ων στο μο­νό­ζυ­γο (2002, 2004, 2006, 2009, 2010) και απέ­χει ένα βήμα από τον Ούγ­γρο εξπέρ του πλά­γιου ίππου Κρί­στιαν Μπέρ­κι, ο οποί­ος κα­τέ­χει το από­λυ­το ρεκόρ με έξι ευ­ρω­παϊ­κούς τί­τλους στο ίδιο όρ­γα­νο (2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012).

Το επό­με­νο ευ­ρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα ενόρ­γα­νης -και πι­θα­νό­τα­τα το επό­με­νο ιστο­ρι­κό κα­τόρ­θω­μα του Πε­τρού­νια- θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Μό­να­χο, τον Αύ­γου­στο του 2022.

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email