Άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού αποφάσισε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Υπέρ της άρσης της ασυ­λί­ας του Ιω­άν­νη Λαγού ψή­φι­σε η ολο­μέ­λεια του Ευ­ρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου. Στην ψη­φο­φο­ρία, η οποία διε­νερ­γή­θη­κε το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας και τα απο­τε­λέ­σμα­τά της ανα­κοι­νώ­θη­καν πριν από λίγο, 658 ψή­φι­σαν υπέρ και 25 κατά,, ενώ δέκα απεί­χαν από την μυ­στι­κή ψη­φο­φο­ρία.

Το Ευ­ρω­κοι­νο­βού­λιο ανα­μέ­νε­ται να ενη­με­ρώ­σει τις ελ­λη­νι­κές δι­κα­στι­κές αρχές και από εκεί και πέρα η υπό­θε­ση παίρ­νει τον δρόμο της. Το με­γά­λο ερώ­τη­μα πα­ρα­μέ­νει εάν το πρώην ηγε­τι­κό στέ­λε­χος της Χρυ­σής Αυγής θα επι­στρέ­ψει στην Ελ­λά­δα, όπως είχε δη­λώ­σει στο πα­ρελ­θόν, καθώς τις τε­λευ­ταί­ες ημέ­ρες ο ίδιος διέρ­ρεε ότι υπάρ­χει ευ­ρω­παϊ­κή χώρα που του προ­σφέ­ρει άσυλο.

Χθες, άλ­λω­στε, το OPEN TV σε ρε­πορ­τάζ του, πα­ρου­σί­α­σε φω­το­γρα­φία που δεί­χνει τον Γιάν­νη Λαγό να εμ­φα­νί­ζε­ται στο κέ­ντρο covid της Ευ­ρω­βου­λής στις Βρυ­ξέλ­λες και να υπο­βάλ­λε­ται σε τεστ, όπως κά­νουν όσοι ετοι­μά­ζο­νται να ανα­χω­ρή­σουν για το εξω­τε­ρι­κό.

Σύμ­φω­να με απο­κλει­στι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες του «Tvxs.​gr», ο Λαγός δή­λω­σε εγ­γρά­φως στην αρ­μό­δια υπη­ρε­σία ότι θα ανα­χω­ρή­σει την Τε­τάρ­τη για τη Νορ­βη­γία. Δεν είναι γνω­στό σε τι ενέρ­γειες έχει προ­χω­ρή­σει η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση για να απο­τρέ­ψει τη φυγή.

πηγή: atexnos.gr

 

Print Friendly, PDF & Email