Απο­φυ­λα­κί­ζε­ται ο πρώ­τος Χρυ­σαυ­γί­της εγκλη­μα­τί­ας

Απο­φυ­λα­κί­ζε­ται ο πρώ­τος Χρυ­σαυ­γί­της εγκλη­μα­τί­ας

Το Πε­ντα­με­λές Εφε­τείο Ανα­στο­λών έκανε δεκτό το αί­τη­μα του Νίκου Πα­πα­βα­σι­λεί­ου και ο κα­τα­δι­κα­σθείς ως μέλος εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης βγαί­νει από τη φυ­λα­κή τέσ­σε­ρις μήνες μετά την κα­τα­δί­κη του.

Σύμ­φω­να με την ιστο­σε­λί­δα eksegersi.gr, o ει­σαγ­γε­λέ­ας της έδρας Πα­να­γιώ­της Αθα­να­σί­ου πρό­τει­νε να απορ­ρι­φθεί το αί­τη­μα του χρυ­σαυ­γί­τη για ανα­στο­λή εκτέ­λε­σης της ποι­νής του αλλά η έδρα του Πε­ντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Ανα­στο­λών (πρό­ε­δρος Ευάγ­γε­λος Μη­τσέ­λος, μέλη Αρι­στέα Ρου­σέα, Σοφία Πρόφη, Φω­τει­νή Πα­πα­ντω­νο­πού­λου και Πα­γώ­να Πα­να­γιώ­του) έκανε δεκτή την αί­τη­ση επι­βάλ­λο­ντας τους πε­ριο­ρι­στι­κούς ορους της εμ­φά­νι­σης κάθε πρώτη του μήνα στο αστυ­νο­μι­κό τμήμα του τόπου κα­τοι­κί­ας του και της απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα.

Τις προη­γού­με­νες μέρες εξε­τά­στη­καν τα αι­τή­μα­τα ανα­στο­λής εκτέ­λε­σης της ποι­νής των Πα­να­γιώ­τη Ηλιό­που­λου, Βε­νε­τί­ας Πό­πο­ρη και Μάρ­κου Ευ­γε­νι­κού, τα οποία απορ­ρί­φθη­καν κατά πλειο­ψη­φία.

Ο Νίκος Πα­πα­βα­σι­λεί­ου είναι ο πρώ­τος χρυ­σαυ­γί­της που απο­φυ­λα­κί­ζε­ται την ώρα που δεν έχει ακόμα κα­θα­ρο­γρα­φεί η από­φα­ση του Α’ Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κα­κουρ­γη­μά­των, ο Χρή­στος Παπ­πάς είναι φυ­γό­ποι­νος και ο Γιάν­νης Λαγός δεν έχει οδη­γη­θεί ακόμα στη φυ­λα­κή, κρυ­βό­με­νος πίσω από την ευ­ρω­βου­λευ­τι­κή ασυ­λία του.

Ο Πα­πα­βα­σι­λεί­ου ξε­κί­νη­σε τη δράση του στη Χρυσή Αυγή από την Το­πι­κή Ορ­γά­νω­ση της Νί­καιας που δο­λο­φό­νη­σε τον Παύλο Φύσσα. Εμ­φα­νί­ζε­ται σε πολ­λές φω­το­γρα­φί­ες με τον Γιώρ­γο Ρου­πα­κιά, τον Γιώρ­γο Πα­τέ­λη κ.ά.

Στη συ­νέ­χεια συ­νέ­χι­σε τη δράση του στο κέ­ντρο της Αθή­νας και μαζί με τον συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νό του Γιώρ­γο Περρή έχει κα­τα­δι­κα­στεί για τον εμπρη­σμό, στις 13/5/2013 στην πλα­τεία Αμε­ρι­κής, του μπαρ «Cointreau» που ανήκε στον Πά­τρικ, με­τα­νά­στη από το Κα­με­ρούν.

Η υπό­θε­ση συ­μπε­ρι­λή­φθη­κε στη με­γά­λη δι­κο­γρα­φία της δίκης της Χρυ­σής Αυγής και εντάσ­σε­ται στο πλαί­σιο των «εκ­κα­θα­ρι­στι­κών επι­χει­ρή­σε­ων» που πραγ­μα­το­ποιού­σε η να­ζι­στι­κή ορ­γά­νω­ση ενα­ντί­ον με­τα­να­στών και των κα­τα­στη­μά­των τους στην πε­ριο­χή του Αγ. Πα­ντε­λε­ή­μο­να και της Κυ­ψέ­λης.

Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό, κατά την ανά­κρι­ση, ότι Περ­ρής και Πα­πα­βα­σι­λεί­ου πα­ρα­δέ­χτη­καν ότι από τον Σε­πτέμ­βριο του 2012 «αστυ­νό­μευαν» την πε­ριο­χή, κά­νο­ντας «πε­ρι­πο­λί­ες», ενώ ο Πα­πα­βα­σι­λεί­ου είπε ότι στην «πε­ρι­πο­λία» που έκα­ναν το βράδυ του εμπρη­σμού είχε πάρει μαζί και το πιτ-μπουλ του που το φώ­να­ζε «Χρυ­σαυ­γή».

Το Α’ Εφε­τείο Τρι­με­λούς Κα­κουρ­γη­μά­των επέ­βα­λε ποινή κά­θειρ­ξης έξι ετών στον Νίκο Πα­πα­βα­σι­λεί­ου.

Print Friendly, PDF & Email