Απλή επίπληξη στο ΜΑΤατζή που διέλυσε την ανθοδέσμη για τον Γρηγορόπουλο

Με απλή επί­πλη­ξη …τι­μω­ρή­θη­κε ο ΜΑ­Τα­τζής που διέ­λυ­σε την αν­θο­δέ­σμη για τον Γρη­γο­ρό­που­λο, μετά από την ΕΔΕ που είχε εξαγ­γελ­θεί μετά τιμών τον Δε­κέμ­βρη. Το πε­ρι­στα­τι­κό είχε κα­τα­γρα­φεί στις 6 Δε­κέμ­βρη σε βί­ντεο και είχε προ­κα­λέ­σει απο­τρο­πια­σμό για την πρό­κλη­ση και την προ­σβο­λή της μνή­μης ενός δο­λο­φο­νη­μέ­νου από αστυ­νο­μι­κό παι­διού. Το αρ­χη­γείο της ΕΛ.ΑΣ. τότε είχε σπεύ­σει άμεσα να προ­α­ναγ­γεί­λει τι­μω­ρία του αστυ­νο­μι­κού.

Είναι μια ποινή που δίνει σήμα ανο­χής στην αστυ­νο­μι­κή βία, είναι εν­δει­κτι­κή της γε­νι­κό­τε­ρης αυ­θαι­ρε­σί­ας και ατι­μω­ρη­σί­ας και απο­δει­κνύ­ει τον προ­σχη­μα­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα τον ΕΔΕ.

Το απο­τέ­λε­σμα της ΕΔΕ έγινε γνω­στό από ανα­κοί­νω­ση του Χρ. Σπρί­τζη, Το­με­άρ­χης Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη στο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email