Ανα­στέλ­λο­νται οι εμ­βο­λια­σμοί με J&J εν ανα­μο­νή των απο­φά­σε­ων του EMA την Τρίτη

Ο γε­νι­κός γραμ­μα­τέ­ας Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας και επι­κε­φα­λής του προ­γράμ­μα­τος «Ελευ­θε­ρία», Μά­ριος Θε­μι­στο­κλέ­ους, έκανε γνω­στό, με κα­θυ­στέ­ρη­ση ημε­ρών, το «πά­γω­μα» της χρή­σης του εμ­βο­λί­ου της αμε­ρι­κα­νι­κής φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ας «μέχρι να έχου­με νε­ό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση από τον EMA».

Η χώρα μας έχει πα­ρα­λά­βει πε­ρισ­σό­τε­ρες από 33.000 δό­σεις του μο­νο­δο­σι­κού εμ­βο­λί­ου της Johnson & Johnson και τη Δευ­τέ­ρα ανα­με­νό­ταν να ξε­κι­νή­σει η χρήση του.

«Δεν θα γί­νουν τα συ­γκε­κρι­μέ­να εμ­βό­λια μέχρι να έχου­με νε­ό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση από τον EMA» ανέ­φε­ρε (MEGA) ο γ.γ. Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας και πρό­σθε­σε ότι δεν είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί κά­ποιο ρα­ντε­βού για τα συ­γκε­κρι­μέ­να εμ­βό­λια.

ΕΜΑ: Την Τρίτη θα πα­ρου­σια­στούν τα συ­μπε­ρά­σμα­τα για την ασφά­λεια του εμ­βο­λί­ου της J&J

Ο Ευ­ρω­παϊ­κός Ορ­γα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (ΕΜΑ) ανέ­φε­ρε σή­με­ρα ότι θα ανα­κοι­νώ­σει την Τρίτη τις συ­στά­σεις του για το εμ­βό­λιο Janssen, της εται­ρεί­ας Johnson & Johnson, για την Covid-19. Η χρήση του συ­γκε­κρι­μέ­νου εμ­βο­λί­ου στις ΗΠΑ και την Ευ­ρώ­πη έχει ανα­στα­λεί, λόγω της εμ­φά­νι­σης σπά­νιων θρομ­βο­εμ­βο­λών σε εμ­βο­λια­σθέ­ντες.

Ο ΕΜΑ, που εδρεύ­ει στο Άμ­στερ­νταμ, υπο­γράμ­μι­σε στην ανα­κοί­νω­σή του ότι στις 20 Απρι­λί­ου, στις 18.00 (ώρα Ελ­λά­δας) θα πα­ρα­χω­ρή­σει δια­δι­κτυα­κή συ­νέ­ντευ­ξη Τύπου στην οποία θα ανα­φερ­θεί στα συ­μπε­ρά­σμα­τά του όσον αφορά την ασφά­λεια του εμ­βο­λί­ου.

Print Friendly, PDF & Email