Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Μινσκ – Υπό κράτηση αντιπολιτευόμενος Λευκορώσος blogger

Σε ανα­γκα­στι­κή προ­σγεί­ω­ση στο Μινσκ, με δια­τα­γή της κυ­βέρ­νη­σης της Λευ­κο­ρω­σί­ας, προ­χώ­ρη­σε αε­ρο­σκά­φος «Ryanair» που πραγ­μα­το­ποιού­σε πτήση από την Αθήνα προς το Βίλ­νιους, με το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών της Λευ­κο­ρω­σί­ας να επι­βε­βαιώ­νει ότι ο Ρόμαν Προ­τά­σε­βιτς, Λευ­κο­ρώ­σος αντι­πο­λι­τευό­με­νος, ετέθη υπό κρά­τη­ση.

Σύμ­φω­να με δια­δι­κτυα­κό ιστό­το­πο εντο­πι­σμού πτή­σε­ων, το αε­ρο­πλά­νο, που πε­τού­σε πάνω από τη Λευ­κο­ρω­σία, είχε σχε­δόν φθά­σει στη Λι­θουα­νία όταν άλ­λα­ξε κα­τεύ­θυν­ση και συ­νο­δεία μα­χη­τι­κού οδη­γή­θη­κε στο Μινσκ.

Το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ει­δή­σε­ων της Λευ­κο­ρω­σί­ας, BeITA, έκανε λόγο για ύπαρ­ξη εκρη­κτι­κών στο αε­ρο­σκά­φος, ωστό­σο δεν βρέ­θη­κε κάτι τέ­τοιο. Το BeITA ανα­φέ­ρει επί­σης ότι ο Λευ­κο­ρώ­σος πρό­ε­δρος, Αλ. Λου­κα­σέν­κο, διέ­τα­ξε προ­σω­πι­κά το πο­λε­μι­κό αε­ρο­σκά­φος να συ­νο­δεύ­σει το Μπόινγκ της «Ryanair» στο Μινσκ.

Εκ­πρό­σω­πος της αρχής λι­θουα­νι­κού αε­ρο­δρο­μί­ου δή­λω­σε στο «Reuters» πως το αε­ρο­πλά­νο, που είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί να προ­σγειω­θεί στο Βίλ­νιους στις 2 μ.μ. ώρα Ελ­λά­δας, εξε­τρά­πη για το Μινσκ λόγω δια­φω­νί­ας ανά­με­σα στο πλή­ρω­μα και έναν επι­βά­τη.

Ο Ρομάν Προ­τά­σε­βιτς είναι συ­ντά­κτης στο «Belamova», ένα κα­νά­λι στο Telegram που ιδρύ­θη­κε πέ­ρυ­σι από τον Ίγκορ Λόσικ, σύμ­βου­λο του αμε­ρι­κα­νι­κού κρα­τι­κού ορ­γα­νι­σμού ΜΜΕ «RFE/RL», τον οποί­ον οι αρχές της χώρας κα­τη­γο­ρούν ως εμπλε­κό­με­νο σε «τρο­μο­κρα­τι­κές» και «εξ­τρε­μι­στι­κές» δρα­στη­ριό­τη­τες.

Το «Belamova» χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε πα­ρά­νο­μο, τον πε­ρα­σμέ­νο μήνα, μετά από την ανα­κή­ρυ­ξή του ως «εξ­τρε­μι­στι­κό» από δι­κα­στή­ριο στην πόλη Γόμελ της ανα­το­λι­κής Λευ­κο­ρω­σί­ας. Ο Λόσικ συ­νε­λή­φθη, το προη­γού­με­νο κα­λο­καί­ρι, στην πόλη Μπα­ρα­νο­βί­τσι και έκτο­τε, βρί­σκε­ται στη φυ­λα­κή.

Όσον αφορά στον Προ­τά­σε­βιτς, ο ίδιος έχει ερ­γα­στεί στο πα­ρελ­θόν για το εν λόγω πρα­κτο­ρείο που χρη­μα­το­δο­τεί­ται από την Ουά­σινγ­κτον και το οποίο υπο­στη­ρί­ζει την αμε­ρι­κα­νι­κή εξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή σε σχέση με την ανα­το­λι­κή και κε­ντρι­κή Ευ­ρώ­πη.

Πέ­ρυ­σι, ερ­γά­στη­κε ως αρ­χι­συ­ντά­κτης στο κα­νά­λι του Telegram «Nexta Live», το οποίο η κυ­βέρ­νη­ση είχε χα­ρα­κτη­ρί­σει προη­γου­μέ­νως «εξ­τρε­μι­στι­κό».

Ο Προ­τά­σε­βιτς έχει συ­μπε­ρι­λη­φθεί, από τον Νο­έμ­βριο, σε λίστα με κα­τα­ζη­τού­με­νους διε­θνώς από τις Αρχές της Λευ­κο­ρω­σί­ας, καθώς κα­τη­γο­ρεί­ται ότι βο­ή­θη­σε στη διορ­γά­νω­ση αντι­κυ­βερ­νη­τι­κών δια­δη­λώ­σε­ων, μετά τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του πε­ρα­σμέ­νου κα­λο­και­ριού και για «υπο­κί­νη­ση κοι­νω­νι­κής εχθρό­τη­τας και δι­χό­νοιας».

Το Nexta Live εδρεύ­ει στη Βαρ­σο­βία της Πο­λω­νί­ας δη­μο­σί­ευε ει­κό­νες από τις δια­δη­λώ­σεις και της αστυ­νο­μι­κή δράση, υπο­στη­ρί­ζο­ντας την ενί­σχυ­ση της άσκη­σης πί­ε­σης στην κυ­βέρ­νη­ση. Παρά το ότι αρ­κε­τές αναρ­τή­σεις του απο­δεί­χθη­καν πα­ρα­πλα­νη­τι­κές ή ψευ­δείς, οι συν­δρο­μη­τές της έχουν αυ­ξη­θεί και ανέρ­χο­νται πλέον σε 1,2 εκα­τομ­μύ­ρια.

Σύμ­φω­να με τον Τα­ντέ­ους Γκι­ζάν, διευ­θυ­ντή σύ­ντα­ξης του Nexta, του κα­να­λιού στο μέσο κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης Telegram του οποί­ου βα­σι­κός συ­ντε­λε­στής είναι ο Προ­τά­σε­βιτς, πρά­κτο­ρες της λευ­κο­ρω­σι­κής KGB επι­βι­βά­στη­καν στην πτήση στην Αθήνα και προ­κά­λε­σαν ανα­στά­τω­ση κατά τη διάρ­κεια της πτή­σης, με σκοπό την ανα­γκα­στι­κή προ­σγεί­ω­ση στο Μινσκ.

Το συμ­βάν προ­κά­λε­σε έντο­νες είναι οι αντι­δρά­σεις από την πλευ­ρά της ΕΕ, με ταυ­τό­χρο­νες απει­λές και κα­λέ­σμα­τα για πρό­σθε­τες κυ­ρώ­σεις ενα­ντί­ον του Αλ. Λου­κα­σέν­κο και της Λευ­κο­ρω­σί­ας.

Ο πρό­ε­δρος του Ευ­ρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου, Σαρλ Μισέλ, σε ανάρ­τη­σή του στο twitter το­νί­ζει: «Ανη­συ­χώ πολύ με τα όσα έχουν ανα­φερ­θεί για την ανα­γκα­στι­κή προ­σγεί­ω­ση της πτή­σης της “Ryanair” στο Μινσκ. Κα­λού­με τις αρχές της Λευ­κο­ρω­σί­ας να απε­λευ­θε­ρώ­σει αμέ­σως την πτήση και τους επι­βά­τες της. Η διε­ρεύ­νη­ση του συμ­βά­ντος από το ICAO θα είναι απα­ραί­τη­τη».

Σε αντί­στοι­χες αναρ­τή­σεις τους, η πρό­ε­δρος της Κο­μι­σιόν, Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, και ο επι­κε­φα­λής της ευ­ρω­ε­νω­σια­κής δι­πλω­μα­τί­ας, Ζοζέπ Μπο­ρέλ, κά­νουν λόγο για απα­ρά­δε­κτο γε­γο­νός, ανα­φέ­ρουν ότι πρέ­πει όλοι οι επι­βά­τες να συ­νε­χί­σουν με ασφά­λεια το τα­ξί­δι τους στο Βίλ­νιους, ενώ απει­λούν ότι «οποια­δή­πο­τε πα­ρα­βί­α­ση των διε­θνών κα­νό­νων αε­ρο­πο­ρι­κών με­τα­φο­ρών πρέ­πει να έχει συ­νέ­πειες».

Ακόμα πιο… «προ­ω­θη­μέ­νος», ο Έλ­λη­νας πρω­θυ­πουρ­γός, Κ. Μη­τσο­τά­κης ανα­φέ­ρει σε ανάρ­τη­σή του ότι «η ανα­γκα­στι­κή προ­σγεί­ω­ση ενός εμπο­ρι­κού αε­ρο­πλά­νου για την κρά­τη­ση ενός δη­μο­σιο­γρά­φου είναι μια άνευ προη­γου­μέ­νου, σο­κα­ρι­στι­κή πράξη» και προ­σθέ­τει: «Είναι ανά­γκη το αυ­ρια­νό Ευ­ρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο να εντεί­νει τις πιέ­σεις στη Λευ­κο­ρω­σία. Φτά­νει πια!».

Το δε ελ­λη­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ανέ­φε­ρε ότι «βρί­σκε­ται σε διαρ­κή επαφή με τις αρ­μό­διες υπη­ρε­σί­ες και τους Ευ­ρω­παί­ους εταί­ρους», προ­σθέ­το­ντας ότι «πρω­ταρ­χι­κό μας μέ­λη­μα η ασφά­λεια όλων των επι­βα­τών».

Με­τα­ξύ άλλων αντι­δρά­σε­ων, ο πρω­θυ­πουρ­γός της Πο­λω­νί­ας Μα­τέ­ους Μο­ρα­βιέ­τσκι έκανε λόγο για «εγκλη­μα­τι­κή κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία» και ζητά επι­βο­λή κυ­ρώ­σε­ων από την ΕΕ. Η Γερ­μα­νία ζή­τη­σε από τη Λευ­κο­ρω­σία να δώσει «αμέ­σως» εξη­γή­σεις.

Ο πρό­ε­δρος της Λι­θουα­νί­ας Γκι­τά­νας Να­ου­σέ­ντα απαί­τη­σε η Λευ­κο­ρω­σία να απε­λευ­θε­ρώ­σει τον Ρόμαν Προ­τά­σε­βιτς και καλεί ΝΑΤΟ και ΕΕ «να αντι­δρά­σουν αμέ­σως στην απει­λή που έθεσε στη διε­θνή πο­λι­τι­κή αε­ρο­πο­ρία το κα­θε­στώς της Λευ­κο­ρω­σί­ας».

Η δε Λευ­κο­ρω­σί­δα αντι­πο­λι­τευό­με­νη πο­λι­τι­κός Σβε­τλά­να Τι­χα­νού­σκα­για, αντί­πα­λος του Λου­κα­σέν­κο στις τε­λευ­ταί­ες εκλο­γές, δή­λω­σε πως οι λευ­κο­ρω­σι­κές αρχές «έθε­σαν σε κίν­δυ­νο την ασφά­λεια των επι­βα­τών που επέ­βαι­ναν στο αε­ρο­σκά­φος και του συ­νό­λου της πο­λι­τι­κής αε­ρο­πο­ρί­ας προ­κει­μέ­νου να τι­μω­ρή­σουν τον άν­θρω­πο που ήταν ένας από τους υπευ­θύ­νους του με­γα­λύ­τε­ρου ανε­ξάρ­τη­του κα­να­λιού της Λευ­κο­ρω­σί­ας στο “Telegram”».

Το πλή­ρω­μα της Ryanair από την Αθήνα προς το Βίλ­νιους ενη­με­ρώ­θη­κε από το ATC της Λευ­κο­ρω­σί­ας για πι­θα­νή απει­λή στο αε­ρο­σκά­φος και πήρε εντο­λή να αλ­λά­ξει κα­τεύ­θυν­ση προς το κο­ντι­νό­τε­ρο αε­ρο­δρό­μιο, αυτό του Μινσκ.

Το αε­ρο­σκά­φος προ­σγειώ­θη­κε με ασφά­λεια και οι επι­βά­τες απο­βι­βά­στη­καν όσο οι το­πι­κές αρχές έκα­ναν ελέγ­χους. Τί­πο­τα δεν βρέ­θη­κε και οι αρχές έδω­σαν άδεια στο αε­ρο­σκά­φος να ανα­χω­ρή­σει μαζί με τους επι­βά­τες και το πλή­ρω­μα, μετά από 5 ώρες στο έδα­φος του Μινσκ.

Οι αρχές του αε­ρο­δρο­μί­ου του Μινσκ ενη­μέ­ρω­σαν την Ryanair ότι ανα­μέ­νε­ται η ανα­χώ­ρη­ση στις 17.00 ώρα Βρε­τα­νί­ας (19.00 ώρα Μινσκ).

Η Ryanair έχει ενη­με­ρώ­σεις τις αρ­μό­διες εθνι­κές και ευ­ρω­παϊ­κές υπη­ρε­σί­ες και ζη­τά­με συ­γνώ­μη από τους επι­βά­τες για την λυ­πη­ρή κα­θυ­στέ­ρη­ση, που ήταν έξω από τον έλεγ­χο της Ryanair

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email