«17 Νοέμβρη»: Είκοσι χρόνια από την έκρηξη της βόμβας στον Πειραιά

Σαν σήμε­ρα πριν 20 χρό­νια, στις 29/6/2002, η έκρη­ξη βόμ­βας στα χέρια του Σάβ­βα Ξηρού απο­τέ­λε­σε την αφε­τη­ρία για να ξεκι­νή­σει η επι­χεί­ρη­ση που το κρά­τος βάφτι­σε «εξάρ­θρω­ση της “17Ν”».

Επί 30 σχε­δόν χρό­νια, από το 1975 μέχρι το 2002, η «17 Νοέμ­βρη» χαρα­κτη­ρι­ζό­ταν από τις κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες «οργά­νω­ση — φάντα­σμα». Οι συλ­λή­ψεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν το 2002, όμως, απο­κά­λυ­ψαν ότι τα βασι­κά μέλη και στε­λέ­χη της οργά­νω­σης ήταν άτο­μα που στη μεγά­λη πλειο­ψη­φία τους βρί­σκο­νταν στο στό­χα­στρο της Ασφά­λειας και της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής επί πολ­λά χρό­νια. Δεν επρό­κει­το δηλα­δή για «φαντά­σμα­τα», αλλά λίγο — πολύ για «συνή­θεις υπόπτους».

Και μόνο αυτό το γεγο­νός προ­κά­λε­σε και συνε­χί­ζει σήμε­ρα, 20 χρό­νια μετά, να προ­κα­λεί σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα, που βεβαί­ως παρα­μέ­νουν ανα­πά­ντη­τα. Οπως προ­κά­λε­σε πολ­λά ερω­τή­μα­τα το γεγο­νός ότι οι περισ­σό­τε­ροι από τους μετέ­πει­τα κατα­δι­κα­σθέ­ντες για συμ­με­το­χή στη «17 Νοέμ­βρη» συνε­λή­φθη­σαν με «άνε­ση» μέσα σε διά­στη­μα 20 ημε­ρών, ενώ άλλους τους συνέ­λα­βαν ή παρα­δό­θη­καν μετά από 2 μήνες. Ερω­τή­μα­τα τα οποία καθι­στούν ακό­μα πιο ισχυ­ρή την εκτί­μη­ση του ΚΚΕ, από το 2002, ότι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πρό­κει­ται για «από­συρ­ση» της οργάνωσης…

Η «17Ν» στα 30 χρό­νια της δρά­σης της αξιο­ποι­ή­θη­κε πολύ­μορ­φα και προ­βο­κα­τό­ρι­κα ενά­ντια στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, ιδιαί­τε­ρα απέ­να­ντι στην πάλη ενά­ντια στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή δρά­ση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή. Αξιο­ποι­ή­θη­κε και αξιο­ποιεί­ται στη λογι­κή της ανι­στό­ρη­της θεω­ρί­ας των «άκρων». Επι­πλέ­ον, αξιο­ποι­ή­θη­κε σίγου­ρα και για άλλες «δου­λειές», που αφο­ρούν αντι­θέ­σεις και αντα­γω­νι­σμούς στο πλαί­σιο της αστι­κής τάξης, σε παρεμ­βά­σεις δια­φό­ρων «κέντρων».

πηγή: atexnos.gr

Print Friendly, PDF & Email